Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen och Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Sveriges Kvinnoorganisationer har fått möjligheten att svara på ett förslag om att sänka åldersgränsen för vissa kirurgiska ingrepp vid könsbekräftande vård och ytterligare ett förslag om att ändra folkbokföringslagen för juridiskt kön.

Kirurgiska ingrepp

Vi tillbakavisar utredningens förslag till ny lag om kirurgiska ingrepp i könsorganen för barn under 18 år. Vi ser allvarligt på att utredningen lägger fram lagförslag om kirurgiska ingrepp på barn som är svåra eller omöjliga att ändra senare i livet när det saknas tillräckliga vetenskapliga underlag om könskirurgi som behandlingsmetod för barn som lider av könsdysfori.
Vi är kritiska till att utredning och promemoria saknar ett jämställdhetsperspektiv. Trots att lagförslaget handlar om kön och könsnormer, saknas sakkunskap och överväganden om hur det ojämställda samhället och dess snäva könsroller påverkar barn som ifrågasätter sin könsidentitet och deras hälsa.

Läs Sveriges Kvinnoorganisationers remissvar på förslag om att sänka åldersgränsen för vissa kirurgiska ingrepp vid könsbekräftande vård här.

Juridiskt kön

Vi tillkavisar regeringens förslag i sin helhet. Vi är kritiska till att skrivelsen genomgående saknar ett jämställdhetsperspektiv och konsekvensanalys utifrån arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

En viktig fråga att utreda är hur offentlig statistik baserat på kön påverkas om könstillhörigheten ändras till att bygga på självidentifikation. Könsuppdelad statistik är grundläggande för jämställdhetsarbetet och hjälper samhället upptäcka och åtgärda skillnader i livsvillkor mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.

Läs Sveriges Kvinnoorganisationers remissvar på förslag om att ändra folkbokföringslagen för juridiskt kön här.