Sveriges Kvinnoorganisationer har yttrat oss över Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet.

Sveriges Kvinnoorganisationer är positiva till att regeringen vill förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag och tillstyrker Skolverkets förslag till tillägg av skrivningar om jämställdhet i läroplanerna.

Sveriges Kvinnoorganisationer avstyrker samtliga förslag som handlar om att ersätta ”kvinnor och män, flickor och pojkar” med könsneutrala termer som ”elever” och ”oberoende av könstillhörighet”. Skolverkets förslag till införande av könsneutrala begrepp och formuleringar strider mot den av riksdagens beslutade strategin för jämställdhetsintegrering och uppdraget att förtydliga jämställdhet mellan kvinnor och män i gymnasieskolans läroplaner. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att förslagen till könsneutrala begrepp och formuleringar, om de infördes, skulle innebära ett försvagande av jämställdhetsarbetet i skolan.

Läs vårt yttrande här.