Årsmötesuttalande: Ned med vapnen och upp med jämställdheten

Lördagen den 26 mars samlade Sveriges Kvinnoorganisationer sina medlemsorganisationer för årsmöte i Stockholm. Mötet gästades av den ukrainska kvinnorättsaktivisten och jämställdhetsexperten Oksana Kisselyova som berättade om hur kvinnor och flickor drabbas av och protesterar mot den ryska regimens krig. Senare under dagen antog ett enhälligt åtsmöte nedanstående uttalande om kvinnors och flickors trygghet, säkerhet och rättigheter i krig och konflikter.

Årsmötesuttalande: Ned med vapnen och upp med jämställdheten

Den svenska kvinnorörelsen har verkat för fred i över 100 år. Vi fördömer den ryska regimens krig och står i solidaritet med kvinnor och flickor som lever i eller flyr från krig i Ukraina och på andra håll i världen. Vi kräver att Sverige och det internationella samfundet gör mer för att försvara kvinnors och flickors rättigheter i konflikter, ökar sina diplomatiska ansträngningar för fred och att kvinnor inkluderas i fredsförhandlingar.

Kvinnor och flickor drabbas av krigets fasor på andra och ofta värre sätt än män. Nu kommer rapporter från Ukraina om våldtäkter och övergrepp på kvinnor. De kvinnor och barn som lyckas fly undan kriget löper stor risk att utnyttjas i prostitution och utsättas för våld. Det finns redan vittnesmål från gränsövergångar och svenska flygplatser om hallickar som lockar unga, desperata kvinnor in i sexhandeln. Äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor som sörjer för andra har svårt att sätta sig själva i säkerhet.

Gravida kvinnor och nyblivna mammor är alltid särskilt utsatta i krig. Ukrainska kvinnor föder i skyddsrum samtidigt som flyglarmen ljuder. Våra systerorganisationer frågar efter mjölkersättning till bebisar vars mammor inte längre finns och till kvinnor vars bröst slutat producera mjölk på grund av krigets stress.  I Ukraina finns också en stor och växande surrogatindustri. Surrogatmammorna, som ofta kommer från fattiga förhållanden, genomlider just nu det trauma som graviditeter under krig medför samtidigt som de oroar sig för barnens framtid.

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet är bindande och stipulerar att kvinnor ska inkluderas i alla konfliktavvärjande och fredssträvande handlingar. Men hittills lyser kvinnor med sin frånvaro inte bara vid den ryske presidenten Vladimir Putins långa bord utan också i ryska och ukrainska förhandlingsdelegationer.

Den klyfta mellan länder som kriget skapar hotar utvecklingen av kvinnors rättigheter och jämställdhet på både kort och lång sikt, nationellt och internationellt. Tiden är kommen för det internationella samfundet att på allvar försvara kvinnors rättigheter, att ta talet om jämställda samhällen på allvar och motverka våldet som riktas mot kvinnor i konflikter. Att på bred front i samhället verka för jämställdhet mellan kvinnor och män är att skapa och värna en fredlig och hållbar utveckling.

Sveriges Kvinnoorganisationer är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Idag samlas våra medlemsorganisationer för årsmöte i Stockholm. Vi kräver att Sveriges regering

  • På egen hand och tillsammans med EU utökar sina diplomatiska ansträngningar för fred i Ukraina och på andra håll i världen och konsekvent kräver att kvinnor inkluderas i alla förhandlingar.
  • Ökar biståndet till kvinnoorganisationer i krigs- och konfliktområden, inklusive organisationer som arbetar för att hjälpa kvinnor och flickor ut ur den sexuella och reproduktiva industrin.
  • Gör mer för att skydda kvinnor och flickor som flyr till Sverige från våld och övergrepp, samt säkerställer att de får stöd, vård och i framtiden tillräcklig hjälp att komma i studier eller arbete.
  • Förlänger uppdraget för Sveriges ambassadör mot sexuell exploatering och människohandel och förstärker kansliet. Utöver prostitution bör uppdraget innefatta surrogathandel.
  • Inför ett förbud mot internationella, kommersiella surrogatarrangemang. Fram tills dess bör relevanta myndigheter ges i uppdrag att informera svenskar om riskerna för utnyttjande och handel i surrogatindustrin.

Kvinnors rätt

FQ- Forum kvinnor funktionshinder

Kvinnofronten

Hand in hand for women

Sverigefinskt kvinnoforum

Lönelotsarna

KvinnorKan

Östersjöfred

Soroptimisterna

Winnet Sverige

Svenska kvinnors vänsterförbund

Gröna Kvinnor

EQ Kvinna

Fredrika Bremer-förbundet

Delta Kappa Gamma

Unizon

Kvinnliga läkares förening

Roks

Women’s Rights Watch

Kvinnor i räddningstjänsten

Kvinnor i Svenska kyrkan

Tantpatrullen

Dea-föreningen