Artificiell intelligens: Kvinnor kräver halva makten och halva datan

Allt fler ställer sig bakom kravet på att träningen av nya avancerade AI-system ska pausas i ett halvår så att nödvändiga lagar och tillsynsfunktioner kan etableras. Kravet lanserades av några av världens främsta AI-experter som förra veckan startade ett upprop för säker, pålitlig, transparent och lojal artificiell intelligens.

Sveriges Kvinnoorganisationer uppmanar alla som bryr sig om om en jämställd teknisk utveckling att skriva under brevet. Vi har länge varnat för att AI som utvecklas av män och utgår från bristfällig data om kvinnors och mäns beteenden kan bidra till att upprätthålla och förstärka könsstereotyper. AI kan diskriminera kvinnor i olika situationer, sprida desinformation om kön och användas för att förfölja och kontrollera kvinnor. En betydande del av den tekniska utvecklingen drivs av sexindustrin som utvecklar nya typer av pornografi, men med samma gamla våld och förnedring intakt. Vi oroas också av de risker som finns med att använda AI i beslut om människors liv inom till exempel vården eller socialtjänsten.

Sveriges Kvinnoorganisationer kräver tydligare regler för utveckling och användning av AI. Det måste finnas oberoende myndigheter som har mandat och praktiska möjligheter att övervaka att reglerna följs. All data som används för träning av AI måste jämställdhetssäkras. De stora frågor som rör strukturomvandlingen måste tas på allvar och noga utredas så att medborgare kan fatta medvetna och demokratiska beslut om vilken värld vi vill leva i.

Sveriges Kvinnoorganisationers kräver

  • Kvinnor måste finnas med i alla led i teknikutvecklingen, från utvecklingsteam till forskare och bolagsledning.
  • Lagstiftning som garanterar transparens i alla led i teknisk utveckling
  • All data som används som underlag för maskininlärning måste vara jämställdhetssäkrad och könsuppdelad för att synliggöra kvinnors erfarenheter.
  • En tillsynsmyndighet där jämställdhetsexperter ingår som granskar nya maskininlärningsteknologier innan de implementeras.
  • Reglera bristen på konkurrens i techindustrin och vidta åtgärder för att förhindra oligopolistiska praktiker
  • Öronmärk resurser för att forska på algoritmer som kan upptäcka och åtgärda ojämställda strukturer.

Vill du veta mer?

  • Under våren ingår Sveriges Kvinnoorganisationer i ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att ta fram en svensk språkgenererande AI utan genusbias. Läs mer här!
  • Skriv under AI-experternas upprop här!
  • Ta del av vårt uttalande om digitalisering och teknisk utveckling inför FN:s kvinnokommission här!