Att göra lista till Sveriges nya statsminister

Hipp, hipp, hurra för att Sverige har fått sin första kvinna som statsminister! Det tog 100 år av allmän rösträtt innan det sista glastaket i politiken krossades. När Magdalena Andersson nu tillträder som regeringschef finns mycket att göra. Utvecklingen mot ökad jämställdhet har stannat av och på vissa områden till och med gått bakåt. Här är fem viktiga frågor att tag i.

1. Höj kvinnors inkomstpensioner. Det särskilda garantitillägget är välkommet, men löser inte problemet att kvinnor har 31 procent lägre pensioner än män och att kvinnors arbete inte lönar sig i pensionskuvertet. Dessutom baseras grundskyddet på den gemensamma inkomsten i ett hushåll, vilket gör att många kvinnor fortsatt blir ekonomiskt beroende av sina män.

2. Få fler utrikes födda kvinnor i arbete. Det behövs finansiering och en tydligare styrning för att fler kvinnor ska få del av effektiva etableringsinsatser som leder till arbete. De metoder och program som har bevisad effekt på målgruppens sysselsättning behöver skalas upp istället för att som nu läggas ned i spåren av Arbetsförmedlingens reformering.

3. Stärk unga kvinnors psykiska hälsa. En majoritet av 15-åriga flickor lider av ängslan, sömnproblem, depression, ångest och andra psykosomatiska problem. Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och låt primärvården få resurser och ansvar för psykisk ohälsa.  Vården måste också bli bättre på att behandla flickor med neuropsykiatriska diagnoser och psykiska besvär efter sexuella övergrepp.

4. Fler anställda och bättre villkor i välfärden. Åtstramningarna i redan underfinansierad vård och omsorg, så som förlossningsvård och äldreomsorg, drabbar både anställda och vård- och omsorgsanvändare. Här behövs stora och långsiktiga investeringar som ska riktas mot att skapa bättre arbetsvillkor.

5. Stoppa straffriheten för mäns våld mot kvinnor. Bara fem procent av anmälda våldtäkter leder till fällande dom. Inför en rättsgaranti för sexualbrott som säkerställer att brott utreds inom rimlig tid och att de resurser som krävs avsätts. Varje polisregion bör ha en särskild enhet som arbetar med utredning av sexualbrott och våld mot kvinnor.