I betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) lämnar Kulturdepartementet flera förslag på bättre möjligheter att motverka diskriminering. Sveriges Kvinnoorganisationer anser dock att det saknas ett genomgående jämställdhetsperspektiv i utredningen.

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat ett remissyttrande till kulturdepartementets förslag Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Tyvärr saknar utredningen ett genomgående jämställdhetsperspektiv vilket innebär att det är omöjligt för Sveriges Kvinnoorganisationer att ta ställning till flera av dess förslag. Vi kan varken tillstyrka eller avstyrka inrättandet av en ny diskrimineringsnämnd förrän vi har fått mer information om innehållet i en sådan nämnds verksamhet och konsekvenserna för arbetet mot diskriminering på grund av kön.

Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män. Strategin innebär att statliga utredningar är skyldiga att göra en analys av vilka konsekvenser deras förslag och bedömningar får för kvinnor och män och för utvecklingen mot jämställdhet. Sådana analyser lyser emellertid med sin frånvaro i denna utredning.

Det är särskilt allvarligt att en utredning som handlar om ett bättre och mer effektivt skydd mot diskriminering inte lever upp till strategin för jämställdhetsintegrering. Vi önskar att diskrimineringsombudsmannen får tydligare instruktioner om att arbeta jämställdhetsintegrerat, det vill säga att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamheter, processer och beslut och att verksamheten ska bidra till uppfyllandet av de jämställdhetspolitiska målen. Idag har de flesta myndigheter fått instruktioner om att arbeta jämställdhetsintegrerat. Det arbete som diskrimineringsombudsmannen idag kallar ”antidiskrimineringsintegrering” är inte likvärdigt med jämställdhetsintegrering.

För att diskrimineringsombudsmannen arbete ska ge ett bättre och mer effektivt skydd mot diskriminering måste myndigheten fokusera mer övergripande arbete mot diskriminering.  Diskriminering på grund av kön är inte ett individproblem utan ett samhällsproblem och måste mötas med åtgärder på samhällsnivå.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker utredningens förslag om att det statliga stödet till lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer ska finnas kvar och utformas på ett sådant sätt att byråerna inte behöver konkurrera med varandra om medel. Till skillnad från utredningen anser vi att byråerna även kan bidra i det främjande arbetet, men att deras insatser måste kvalitetssäkras ur ett jämställdhetsperspektiv. Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker utredningens förslag om att arbetet med åtgärder mot diskriminering i skolor ska flyttas till Skolinspektionen och samordnas med de regler som finns i skollagen om kränkande behandling.

LÄS YTTRANDET HÄR

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.