Budgetgranskning: Med rätt att föda (2018)

I granskningen av 2018 års budgetproposition undersöker Sveriges Kvinnoorganisationer hur regeringens budgetsatsningar på förlossningsvården används. Resultaten visar att medel inte går till att anställa den personal som behövs. Tvärtom får landets barnmorskor ta hand om allt fler gravida och födande kvinnor, samtidigt som antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB sjunker. Sveriges Kvinnoorganisationers slutsats är att kraven på landstingen behöver skärpas och medel öronmärkas för att anställa barnmorskor.

Satsningarna på förlossningsvård och kvinnors hälsa har pågått sedan 2015 och i budgeten för 2018 avsätts ytterligare en miljard per år (t.o.m. 2022). Enligt överenskommelser mellan regeringen och SKL ska medel i första hand gå till förstärkt personaltäthet och förbättrad arbetsmiljö. Landstingen har dock stor frihet att själva förfoga över medlen.

Sveriges Kvinnoorganisationers granskning Med rätt att föda visar att landstingen inte i tillräckligt hög grad använt medel till att anställa den personal som behövs. När regeringen nu tillför mer medel och samtidigt höjer de generella statsbidragen till landstingen finns alla förutsättningar att vända utvecklingen. Men då krävs tydligare styrning och hårdare krav på återrapportering. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att medel bör öronmärkas för bemanning av barnmorskor.

Resultat i korthet

  • Landstingen använder inte medel från budgetsatsningarna till det de är avsedda att göra – att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. Istället satsar man på kortsiktiga projekt och utbildningar.
  • Antalet barnmorskor ökar inte i takt med förlossningarna – varje barnmorska får allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om.
  • Antalet förlossningsplatser minskar. 2016 gick det i genomsnitt 123 förlossningar på en förlossningsplats. Tio år tidigare var antalet förlossningar per plats 104,5.
  • Tiden kvinnor får stanna på BB efter förlossning sjunker och Sverige har nu den kortaste snittiden i EU (1,8 dygn efter vaginal förlossning). Granskningen tyder på att bristen på barnmorskor och det minskade antalet förlossningsplatser leder till att kvinnor inte får stanna så länge som de behöver.
  • Vården är inte jämlik. Allt för många kvinnor drabbas av bristningar, komplikationer och psykisk ohälsa som skulle kunna undvikas och de regionala skillnaderna är stora. I Stockholm drabbas 7,5 % av förstföderskorna av allvarliga bristningar (grad 3-4) jämfört med 2,5 % i Norrbotten. Andelen som föder genom kejsarsnitt är 23,5 % i Stockholm och 14 % i Östergötland (förstföderskor).

Rapporten: Med rätt att föda.

Den 13 december höll vi ett seminarium i Stockholms landsting om rapporten och hur förlossningsvården ska stärkas. Seminariet spelades in och går att se via SVT Forum.

Media och rapportering
Pressmeddelande
Dagens Nyheter
Dagens Etc
Barnmorskeförbundet
Tidningen Arbetet
Dagens Arena
Vårdfokus

Om arbetet med budgetgranskningar
Sveriges Kvinnoorganisationer gör årligen granskningar av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att se i vilken grad regeringen lever upp till sina åtaganden om jämställdhetsintegrering, och att se hur samhällets resurser fördelas. Läs mer här.