Budgetgranskning

Varje år gör Sveriges Kvinnoorganisationer en granskning av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv för att ta reda på hur olika grupper av kvinnor och män påverkas av den förda politiken. Varje år djupdyker vi inom olika områden. Fördelas pengarna på ett sådant sätt så att jämställdheten ökar? Lever regeringen upp till sina egna åtaganden om jämställdhetsintegrering? Här kan du ta del av vår senaste budgetkommentar och våra tidigare budgetgranskningar.

Jämställdhetsbudgetering

Jämställdhet är en fråga om hur makt, möjligheter och resurser fördelar. I en budget tydliggörs både målsättningar och förutsättningar för vem som får vad och på vilka villkor. Hur fördelas resurser mellan olika verksamheter eller individer? För att besvara frågor om fördelning av resurser måste människorna bakom siffrorna synliggöras. Budgetar gör ofta anspråk på att vara könsneutrala, men så länge mål formuleras och utgifter presenteras på ett könsblint sätt är risken stor att de tillfaller män och pojkar i högre utsträckning än kvinnor och flickor. Det beror på att större vikt ofta läggs vid mäns behov, aktiviteter och prioriteringar.

En budget ska ha ett konsekvent, synligt och genomarbetat könsperspektiv som gör det möjligt att säkra en utveckling till ett jämställd värld.

Så står det i handlingsplanen från FN:s fjärde Kvinnokonferens som hölls 1995 i Peking (Beijing Platform for Action). Genom antagandet av handlingsplanen har världens länder förpliktigat sig att arbeta för en jämställd resursfördelning. Sedan dess har också många kommuner, landsting och regioner förbundit sig att jämställdhetsintegrera sina budgetprocesser. Det betyder att jämställdhet ska genomsyra alla led av budgetprocessen, från förslag till fördelning av resurser och uppföljning av reformer och den verksamhet som genomförts.

En effektiv metod för att synliggöra och förändra resursfördelningen är att jämställdhetsgranska budgetar. Genom att följa pengarna och verksamhetens resultat utifrån kön kan politiker och beslutsfattare ställas till svars och vi kan uppnå en mer rättvis fördelning av samhällets resurser. Via vårt konsultbolag Forum Jämställdhet erbjuder vi också utbildningar i jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsgranskningar och regionala och lokala budgetar. Läs mer om vårt erbjudande här.