Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat sitt remissyttrande på utredningen: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU 2019:35

Utredningen fastslår att demokrativillkoret, via den andra punkten i §5 “diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde” kommer att leda till att organisationer “som motverkar jämställdheten i samhället genom att t.ex. sprida fördomar som grundar sig på föreställningen om att det ena könet är underlägset det andra” (5.452) inte kommer att kunna erhålla bidrag. “Det förtydligade demokrativillkoret kan därmed ses som ett skydd mot kränkningar från civilsamhällesorganisationer liksom ett skydd för kvinnor inom det civila samhället.

Sveriges Kvinnoorganisationer saknar vi ett främjandekriterium i villkoret. Vi önskar se en utvidgning av demokrativillkoret att även omfatta ett proaktivt villkor där erhållande organisationer också ska arbeta för ett jämställt samhälle som främjar alla flickor, pojkars, kvinnor och mäns lika värde. Utgångspunkten måste vara i förståelsen av att vi idag inte har ett samhällsklimat där alla kvinnor och män har samma förutsättningar och där många anser och/eller agerar på ett sätt som visar att alla inte har lika värde samt att resurser fördelas på ett ojämställt sätt

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstryker utredningens slutsatser om att demokrativillkoret inte hindrar organisationer av separatistisk karaktär t.ex. utifrån kön från att erhålla bidrag. Vi välkomnar också att utredningen ser ett behov av särskilda bidrag som ska ges för separatistisk organisering, som för kvinnors organisering.

Om du vill läsa hela Sveriges Kvinnoorganisationers remissvar så kan du göra det här: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU 2019:35