Tillsammans med Unizon och Roks driver Sveriges Kvinnoorganisationer kampanjen #Porrfritt. Syftet är att få till stånd en statlig utredning om hur spridningen av kommersiell pornografi kan begränsas. Sveriges Kvinnoorganisationer har intervjuat Linn Kanter Pergament som precis skrivit sitt examensarbete i juridik om pornografi ur ett straffrättsligt perspektiv.

Linn, vad har du skrivit om?

”Att sexuella handlingar genomförs i utbyte mot pengar, vilket andra personer främjar och drar ekonomisk vinning av, framstår i det svenska rättssystemet som olagligt när det sker inom ramen för prostitution. Gärningarna bedöms däremot som lagliga när de sker under benämningen pornografi, trots att den enda skillnaden mellan företeelserna är dokumentation i bild eller film.

I min examensuppsats Den svenska synden skriver jag om pornografi utifrån ett straffrättsligt perspektiv. I brottsbalkens sjätte kapitel, där sexualbrotten behandlas, har prostitution i stora delar kriminaliserats genom förbud mot köp av sexuell tjänst (11 §) och förbud mot koppleri (12 §). Samtidigt har pornografin lämnats fri, helt oreglerad, i kapitlet ifråga. Mot bakgrund av detta utreder och besvarar min uppsats frågan om svensk rätt skulle kunna kriminalisera pornografi.”

Vad kom du fram till?

”Jag kommer fram till att produktion av pornografi leder till samma skador på kvinnor och på samhälle som köp av sexuell tjänst och koppleri. Detta talar för att en kriminalisering behövs. En kriminalisering verkar trots det inte möjlig, vilket beror på de grundläggande principerna som en kriminalisering i svensk straffrätt måste förhålla sig till. Principerna är utformade utifrån ett individualiserat synsätt där hänsyn inte ska tas till strukturer baserade på kön och makt. Rätten är uppbyggd utifrån manliga beskrivningar om världen och om kommersiellt sex. Kvinnors kollektiva erfarenheter och livsvillkor tillåts alltså inte påverka, vilket gör en kriminalisering av pornografi svårt.”

Vad hoppas du uppsatsen kan användas till?

”Jag hoppas att min uppsats ska kunna användas för att tydliggöra det svenska rättssystemets oförmåga att tillvarata kvinnors intressen och kriminalisera utifrån strukturella förtryck kopplade till kön och makt. Min förhoppning är att detta kan leda till en förändring som gynnar kvinnor, både individuellt och kollektivt, liksom jämställdheten i stort.”

Här kan du läsa Linn Kanter Pergaments examensarbete ”Den svenska synden – Om fri pornografi och kriminaliserad prostitution i 6 kap. brottsbalken”.

Mer om Sveriges Kvinnoorganisationers arbete mot pornografi och prostitution:
De senaste 10 åren har pornografin blivit grövre och mer lättillgänglig. Allt fler unga och barn kommer i kontakt med pornografi som ofta innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Den kommersiella pornografin skapar en skev bild av verkligheten och normaliserar mäns övergrepp mot kvinnor och barn. Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att begränsa spridningen av pornografi genom kampanjen #Porrfritt som du kan läsa mer om här. Vi verkar också för att sexköpslagen ska utvidgas så att även svenskars sexköp i utlandet kriminaliseras. Läs mer här.