Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Sveriges Kvinnoorganisationer har tagit del av utredningen Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79). Här kan du läsa en sammanfattning av vårt remissyttrande.

Sveriges Kvinnoorganisationer är över lag positiva till utredningens förslag och bedömningar och menar att det är angeläget att flera av dem nu bereds vidare och genomförs för att stärka kvinnors skydd mot
diskriminering samt sexuella och andra trakasserier i arbetslivet och flickors skydd i skolan.

Vi ser det som särskilt angeläget att uttrycket ”att förmå enskilda att frivilligt följa lagen” ska utgå samt att DO ska ta fram föreskrifter som ett stöd för hur arbetet med aktiva åtgärder, inte minst
lönekartläggning, ska genomföras. Det är vidare brådskande att se över DO:s resurser, tillsynsmetoder och organisering för att komma bort från dagens situation där många arbetsgivare upplever det som i princip riskfritt att bryta mot lagen.

Vår främsta invändning är att utredningen avskriver möjligheten till sanktionsavgifter som ett sätt att öka efterlevnaden av lagen som idag är låg. Att aktiva åtgärder idag saknar den tydlighet och precision som krävs för att överträdelser ska kunna beläggas med en sanktionsavgift är ett problem i sig. Vi menar att föreskrifterna ska bidra till en ökad tydlighet och anser att så fort de införs ska en ny utredning tillsättas med uppdrag att ta fram förslag över vilka delar av lagen som är lämpliga att koppla till skarpare sanktioner.

Läs hela remissvaret här!