Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor i Sverige har mindre ekonomiska resurser än män, vilket innebär att de också har mindre makt att forma samhället och sina egna liv.
Gapet i livsinkomst mellan kvinnor och män är 26 procent. En stor andel kvinnor är fortfarande ekonomiskt beroende av en man för sitt uppehälle. Sveriges Kvinnoorganisationers arbete inom ekonomisk jämställdhet fokuserar på de frågor som har störst påverkan på kvinnors livsvillkor.

Feministisk ekonomi

De teorier som är bärande i vårt ekonomiska system osynliggör och undervärderar kvinnors liv, erfarenheter och arbete. Den historiska uppdelningen mellan vad som är värdeskapande och därmed ingår i den ekonomiska sfären samt vad som är icke-ekonomiska aktiviteter är tydligt könad. Kvinnor arbetar i genomsnitt mer obetalt, och män har i genomsnitt mer betalt arbete. Det obetalda arbetet består i hög uträckning av omsorg om barn och hushållsarbete, sådant som är nödvändigt för samhällets fortlevnad. Därmed bygger mäns högre grad av betalt arbete på kvinnors högre grad av obetalt arbete.

Sveriges Kvinnoorganisationer är sammankallande för tankesmedjan för feministisk ekonomi FemEk som samlar med Sveriges mest framstående forskare inom ekonomisk jämställdhet.

Budgetgranskningar och jämställdhetsbudgetering

Varje år granskar Sveriges Kvinnoorganisationer regeringens budgetproposition för att ta reda på hur olika grupper av kvinnor och män påverkas av den förda politiken. Fördelas pengarna på ett sådant sätt att jämställdheten ökar? Lever regeringen lever upp till sina egna åtaganden om jämställdhetsintegrering? Här kan du läsa vår senaste budgetkommentar.

Via vårt konsultbolag Forum Jämställdhet erbjuder vi också utbildningar i jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsgranskningar och regionala och lokala budgetar. Läs mer om vårt erbjudande här.

Jämställda skatter

De senaste decennierna har skattesystemet blivit allt mindre omfördelande. De många nedsättningar och avdrag som finns gynnar män i högre utsträckning än kvinnor då de är riktade mot kapital och den typ av arbete, företag och transporter som är vanligare bland män. Välfärdstjänster såsom barn- och äldreomsorg och betald föräldraledighet är en förutsättning för jämställdhet. Därför behövs tillräckliga skatteintäkter för att finansiera en välutbyggd välfärd i hela landet. Missa inte vår rapport Jämställda skatter

Kvinnors företagande

Endast en fjärdedel av företagarna i Sverige är kvinnor, vilket är mindre än genomsnittet i EU som ligger på 32 procent. En jämn fördelning av det obetalda hemarbetet är en förutsättning för att kvinnor ska kunna driva företag på lika villkor som män. Därför behöver föräldraförsäkringen individualiseras fullt ut. Utöver detta måste också offentligt stöd till företag fördelas jämställt.