En arvsfond i takt med tiden

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar utredningen av Allmänna arvsfonden och dess regelverk, SOU 2018:70 och ser positivt på många av de ändringsförslag som presenteras. Vad vi saknar är ett genomgående jämställdhetsperspektiv i utredningen. I en tid när antifeministiska och polariserade krafter växer och kvinnors rättigheter ifrågasätts återigen är kvinnors och flickors organisering i behov av långsiktiga förutsättningar i syfte att fortsätta det viktiga arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Uppdraget har syftat till att se över och analysera vissa frågor rörande Allmänna arvsfondens verksamhet med avsikten att säkra att Allmänna arvsfondens medel används för avsedd verksamhet och att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt.

I kommittédirektivet saknar vi ett uppdrag att utreda Allmänna arvsfondens målgrupp, då vi ser ett behov av tillägget “kvinnor och flickor” bland målgrupperna. Det här eftersom statliga medel till civilsamhället inte fördelas jämställt och för att det finns särskilda behov av riktade medel för kvinnors organisering utifrån rådande ojämställdhet.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker tillämpningen av ett demokrativillkor. Vi hade dock gärna sett ett förslag på ett proaktivt demokrativillkor. Vi beklagar avsaknaden av ett jämställdhetskriterium som föreskriver att sökande ska redogöra för hur verksamheten är kvinnor och män till lika gagn i lika stor utsträckning. Jämställdhetsprincipen utgör en fundamental del av demokrativillkoret. Därtill efterlyser vi ett tillägg som försäkrar att medlen utdelas jämställt samt ett krav på att Allmänna arvsfonden ska genomföra återkommande, systematiska jämställdhetsanalyser. Vi kräver ett tillägg i regelverket att Allmänna arvsfonden ska samla statistik över beviljade medel, redovisade och analyserade uppdelat på kön för att försäkra en jämställd fördelning av medel.

Vi välkomnar att verksamhetsprojekt som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män idag tilldelas stöd och ser positivt på att utredningens förslag beräknas resultera i att en högre andel verksamhetsprojekt som arbetar med jämställdhet beräknas beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden.

Läs hela remissvaret här