Etableringsjobb

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat sitt remissyttrande på delar av förslagen i Ds 2019:13, Etableringsjobb (DS 2019:13)

Sveriges Kvinnoorganisationer avstyrker förslaget om etableringsjobb i sin nuvarande form. Jämställdhetsanalysen är otillräcklig och framförallt saknas en strategi för att undvika att etableringsjobben blir ännu en satsning som till absolut största del tillfaller män. Att satsa stora resurser på en reform som framförallt gynnar män är varken i linje med Januariavtalet, de jämställdhetspolitiska målen eller regerings strategi för jämställdhetsintegrering.

Sveriges Kvinnoorganisationer anser att etableringsjobben inte ska införas utan att först kompletteras med en genomarbetad strategi för hur stödet ska kunna fördelas jämställt.

Sveriges Kvinnoorganisationer menar att etableringsjobben som på förhand kan antas tillfalla män i högre grad än kvinnor i en situation där kvinnor redan missgynnas strider mot ovan uppsatta mål. Vi menar vidare att förslaget i sin nuvarande form leder i fel riktning vad gäller det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet och Januariavtalets princip om att “Både kvinnor och män ska från samhällets sida mötas av samma förväntningar och ges rätt förutsättningar för att kunna försörja sig själva och stå på egna ben genom inträde på arbetsmarknaden. Det behövs ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla etableringsåtgärder.” Förslaget om etableringsjobb saknar ett jämställdhetsperspektiv och kan därmed inte sägas vara i linje med det som avtalet slår fast.

Om du vill läsa hela Sveriges Kvinnoorganisationers remissvar så kan du göra det här:Etableringsjobb (DS 2019:13)