EU-parlamentet har nu godkänt att EU ansluter sig till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Samtliga EU-medlemsstater har redan undertecknat konventionen.

Den 12 september röstade EU-parlamentet igenom antagandet av Istanbulkonventionen med 489 röster mot 144. Att EU ansluter sig kommer att stärka arbetet mot könsrelaterat våld och innebär att EU kan spela en aktivare roll i arbetet för åtgärder mot våld mot kvinnor och flickor. I en artikel välkomnar European Women’s Lobby antagandet av konventionen som de menar är omfattande och har ett tydligt feministiskt perspektiv på frågor om våld mot kvinnor och SRHR.

Nu är det upp till EU och dess medlemsstater att ratificera och implementera konventionen. Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund uppmanar medlemsstaterna att hålla deras löfte att stoppa mäns våld mot kvinnor genom lagstiftning i linje med Istanbulkonventionen.

Läs mer om European Women’s Lobby och deras arbete här.

European Parliament resolution of 12 September 2017 on the proposal for a Council decision on the conclusion, by the European Union, of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.