FAQ om Lön hela dagen

Vanliga frågor om kampanjen Lön hela dagen

Varför 16:12?
Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat i arbetstid och på en arbetsdag mellan klockan 8 och 17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12. Varje dag. Män har betalt till klockan 17.

Vilka står bakom kampanjen?
16:13-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att kvinnor ska få lön hela dagen. Rörelsen bildades 2012. Sedan dess har vi rört oss från kl. 15:51 till kl. 16:12. Om vi fortsätter i samma takt når vi jämställda löner först om 25 år, dvs år 2048. 16:12-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så och kommer att finnas ända tills vi nått jämställda löner och kvinnor får betalt till kl. 17:00.

16:12-rörelsen består av:
Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare och samordnare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, DIK, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors rätt, Liberala Kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, SKPF Pensionärerna, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Hur har ni fått fram siffran 16:12?
Kampanjen baseras på Medlingsinstitutets statistik. Det är den myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som är ansvarig för den officiella lönestatistiken.

2021 års rapport, som bygger på data insamlade 2020, visar att den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Siffran gäller efter att deltider räknats upp till heltider.  Den vägda skillnaden är 4,5 procent, det betyder att skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid har vägts in.

Varför använder ni den ovägda siffran?
Vi använder den ovägda siffran för att synliggöra att det handlar om en struktur där kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Det brukar också kallas för värdediskriminering. Kvinnor har högre utbildning än män, men ändå lägre löner. Andra som använder den här siffran är till exempel Eu-kommissionen.

Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. I pengar är skillnaden varje månad 3900 kronor. På ett år innebär det att en kvinna tjänar 46 800 kronor mindre än en man. (En genomsnittskvinna tjänar 35 100 kr/månad och en genomsnittsman 39 000  kr/månad) När hänsyn även tas till att en större andel kvinnor än män arbetar deltid, tar längre föräldraledighet och vårdar sjuka barn i högre grad än män blir skillnaden mellan kvinnors och mäns årsinkomster ännu högre.

Vad vill ni uppnå?
Kampanjens mål är:

– Lika lön för lika och likvärdigt arbete.

– Att kvinnor ska få lön hela dagen (d.v.s. att klockslaget på vår logga ska visa 17:00).

Vad vill ni se för åtgärder?
Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. 16:12-rörelsen ställer fyra krav för att åtgärda de ojämställda lönerna:

  1. Jämställd föräldraförsäkring
  2. Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer
  3. Skärpt tillsyn av diskriminering och lönekartläggningar.
  4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Varför vill ni ha jämställd föräldraförsäkring?
Män tar bara ut knappt en tredjedel av föräldraledigheten och gör varje dag en timme mindre av det obetalda hemarbetet (SCB). Att föräldrar tar lika mycket ansvar för sina barn och det obetalda arbetet är en förutsättning för jämställda löner. För att bryta ojämställdheten i arbetslivet och samhället i stort krävs att regering och riksdag tar tydligare steg för en jämställd föräldraförsäkring. Det kommer att stärka kvinnors positioner i arbetslivet och bidra till att bättre nå de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk självständighet livet ut och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Det kommer också stärka barns rätt till sina pappor och pappors relationer till sina barn.

16:12-rörelsen kräver ett jämnt uttag av föräldraförsäkringen så att kvinnors och mäns ansvar för hem och familj delas lika.

Varför vill ni ha samma möjlighet till heltid och trygga anställningsformer?
På den svenska arbetsmarknaden jobbar mer än var fjärde kvinna deltid, jämfört med 11 procent av männen. De vanligaste orsakerna till kvinnors deltidsarbete är att lämpligt heltidsarbete saknas eller vård av barn.

Kvinnor gör fler avbrott i karriären för att ta hand om barn, föräldrar eller sjuka anhöriga. Kvinnodominerade branscher har mer ofrivilligt deltidsarbete, delade turer som slår sönder arbetsdagen, sämre löneutveckling och mer osäkra anställningar i form av timanställning, vikariat och visstidsanställningar. Varje dag utför kvinnor en timme mer obetalt arbete i hemmet. Kvinnors sjukfrånvaro ökar dessutom mer än mäns. I yrken där arbetsbördan är som tyngst, inom vård, skola och omsorg, är risken störst att bli sjukskriven.

16:13-rörelsen kräver samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.

Vad menar ni med att strukturella löneskillnader ska synliggöras och åtgärdas?
När man jämför kvinno- och mansdominerade yrken där kunskaper, färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden är likvärdiga så är lönerna i kvinnodominerade yrken lägre. Och många av de tyngsta jobben med mest ansvar finns inom exempelvis vård och omsorg, där majoriteten av de som jobbar är kvinnor. Trots detta har kvinnor lägre löner än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken.

Kvinnors lägre lön beror inte på att kvinnor presterar mindre på sina jobb – det är ett uttryck för ett samhälle där kvinnor värderas lägre än män. Därför kräver 16:13-rörelsen att de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken och sektorer synliggörs och åtgärdas så att så att löneläget motsvarar yrkets krav.

Varför kräver ni skärpt tillsyn av diskriminering och de årliga lönekartläggningarna?
Löneskillnader finns också inom yrken där både kvinnor och män arbetar. Därför är det bra att diskrimineringslagen skärpts så att arbetsgivare varje år är skyldiga att analysera och åtgärda osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Men för att lagen ska följas måste Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna straffas med vite eller andra påföljder. DO och arbetsmarknadens parter måste också arbeta förebyggande för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp i arbetslivet. Kännedomen om diskrimineringslagen måste öka och trösklarna för att anmäla fall av diskriminering behöver sänkas.

Hur kan jag delta?
Gilla Lön hela dagen på Facebook och följ oss på Instagram : @lonheladagen.

Runt om i landet arrangeras också evenemang och manifestationer. Vill du vara med och engagera människor på din ort? Hör av dig till info@sverigeskvinnoorganisationer.se