FÖRSLAG OM FRAMTIDENS ASYLMOTTAGANDE SAKNAR JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV

Under tre års tid har regeringens utredare gjort en omfattande genomlysning av hur asylsökande som kommer till Sverige tas emot. Utredningen föreslår flera stora förändringar, men missar chansen att rätta till de stora jämställdhetsproblem som finns i dagens mottagande. Kommande regering måste se till att de förslag som når riksdagen garanterar flickors och kvinnors trygghet och lika rätt till etableringsinsatser.

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat ett remissvar angående utredningen ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande”. Utredaren föreslår bland annat att det ska bli obligatoriskt för asylsökande att bo på ett ankomstcenter de 30 första dagarna och att asylsökande ska anvisas till en kommun mycket snabbare än idag. En annan viktig förändring som föreslås är att asylsökande inte ska ha rätt till ersättning om han eller hon bor i eget boende, EBO, i områden med socioekonomiska utmaningar

Vi som arbetar med kvinnors och flickors rättigheter kan peka på flera stora jämställdhetsproblem när det kommer till mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända. Exempelvis kan Migrationsverket i många fall inte säkra kvinnor och flickors trygghet på sina asylboenden och kvinnor prioriteras inte i etableringen. Vi tycker inte att utredningen tagit chansen att angripa dessa helt avgörande frågeställningar. Det är därför upp till kommande regering att se till så att eventuella förslag som lyfts till riksdagen innehåller nödvändiga förbättringar för kvinnor och flickor som kommer till Sverige. Våra viktigaste medskick är:

Boende för asylsökande måste utformas för att säkra kvinnors och flickors trygghet: Oavsett om förslaget om ankomstcenter genomförs eller inte måste åtgärder vidtas för att säkra kvinnors och flickors trygghet på boenden för asylsökande. Det innebär bland annat att all personal måste utbildas för att kunna upptäcka, förebygga och hantera mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterade begränsningar och förtryck. Lokalerna måste möjliggöra för separata utrymmen och ingångar för kvinnor och information om kvinnors och flickors rättigheter ske ges direkt när asylsökande kommer till Sverige.

Barnomsorg måste erbjudas utifrån kvinnors behov av att kunna delta i etablering på lika villkor: Idag hindras många asylsökande och nyanlända kvinnor från att delta i aktiviteter för att de har ansvar för barn.  Utredningens förslag om fler meningsfulla aktiviteter för barn måste därför utvidgas till att också inkludera föräldrarnas behov av barnomsorg.

Matchning mot arbetsmarknaden måste ske ur ett jämställdhetsperspektiv: Utredningens förslag om att asylsökande ska kunna matchas till en kommun där de har stor chans att få jobb är bra. Det är dock helt nödvändigt att detta görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär till exempel att i par bestående av en kvinna och en man, ska kvinnans möjlighet till arbete väga lika tungt som mannens.

EBO-lagen måste utredas ur ett jämställdhetsperspektiv: Vi ser flera risker med EBO-lagen utifrån ett jämställdhetsperspektiv, exempelvis risken för kvinnor och flickor att utsättas för mäns våld och hedersrelaterade begränsningar och förtryck. Vi menar att dessa risker är överhängande när kvinnor och flickor flyttar in hos släktningar och bekanta oavsett i vilket område det sker. Av den anledning anser vi att förslaget om begränsning av EBO bör utredas mer noggrant ur ett jämställdhetsperspektiv. Läs hela remissvaret här.

Vill du veta mer om Sveriges Kvinnoorganisationers arbete för en mer jämställd migrations- och integrationspolitik?