Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat sitt remissyttrande till Ds 2019:4 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar i stort utredningens förslag om inrättandet av en MR-institution men vill understryka vikten av att ha ett genomgående jämställdhetsperspektiv och aktivt lyfta, skydda och driva kvinnors rättigheter inom ramarna för institutionens arbete.

Läs remissvaret i sin helhet här.