Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Sveriges Kvinnoorganisationer har tagit del av SOU 2020:47 – Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Här kan du läsa en sammanfattning av remissyttrandet.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar i stort utredningens förslag men vill understryka att en förutsättning för att nå de övergripande målen är att ett jämställdhetsperspektiv integreras i socialtjänstens styrning och verksamheter, vilket tyvärr inte alltid sker. Betänkandet är ett illustrativt exempel på detta då stora delar saknar jämställdhetsperspektiv. Om målet om att främja jämställda levnadsvillkor ska bli verklighet bör det tydligt framgå i hela betänkandet att socialtjänstens verksamheter riktar sig till olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män.

Sveriges Kvinnoorganisationer ser att behovet av uppföljning och bättre statistik är stort, men önskar tydligare formuleringar om att all individbaserad statistik på socialtjänstens område ska brytas ned på kön och om att skillnader mellan könen ska analyseras. Vi delar inte utredningens bedömning att äldreomsorgen bäst regleras i en gemensam socialtjänstlag. För att åtgärda de brister som drabbar personal och brukare, varav en majoritet är kvinnor, krävs en särskild äldreomsorgslag.

Sveriges Kvinnoorganisationer ser också att det kan vara viktigt att snabbt kunna erbjuda skyddade boenden utan behovsprövning till kvinnor som utsätts för mäns våld i relationer. Vi beklagar dock att det förslag som presenteras inte har utretts tillräckligt för att vi ska kunna ta ställning till det.

Utredningens direktiv anger att förslagen inte får vara kostnadsdrivande. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att ökade investeringar i socialtjänsten är en förutsättning för att klara den ambitionshöjning som förslagen innebär.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.