Hedersrelaterat våld- och förtryck

Hedersrelaterat våld- och förtryck påverkar en betydande andel kvinnor och flickor i Sverige. Dessa former av våld och förtryck syftar till att bevara en grupps heder genom att begränsa framförallt kvinnor och flickors sexualitet samt fri- och rättigheter. Kvinnor och flickors mänskliga rättigheter får under inga omständigheter inskränkas med hänsyn till kulturella, religiösa eller traditionella normer. 

Tvångsäktenskap och barnäktenskap 

I juni 2020 skärptes lagstiftningen vilket innebär att det är en straffbar handling för närstående och vigselförrättare att aktivt stödja eller undvika att ingripa i äktenskap som innebär barn eller sker under tvångsförhållanden. Nu är det viktigt att den nya lagen används och att förövare ställs till svars. Svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att förhindra att flickor och kvinnors förs ut ur landet för att giftas bort. Läs mer om våra förslag för att stoppa barnäktenskap här 

 Oskuldskontroller  

I en kartläggning av hedersrelaterat våld- och förtryck från 2019 framkom det att 66 procent av flickor med utlandsfödda föräldrar upplever krav på att vara oskuld innan giftermål. Oskuldskontroller och oskuldsingrepp är ett sätt att kontrollera kvinnor och flickors oskuld samt sexualitet. Det är viktigt att påpeka att det inte är möjligt att fastställa någons oskuld genom att undersöka mödomshinnan. 

En statlig utredning har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra att flickor och kvinnor utsätts oskuldskontroller och oskuldsingrepp. Utredningen föreslår att oskuldskontroller och oskuldsingrepp ska bli straffbart 2025. Samtidigt måste det skolans undervisning inom kunskapsområdet sexualitet, relationer och samtycke, elevhälsan, ungdomsmottagningar och andra professionella bidra till att myter om mödomshinnan inte fortsätter spridas.  

Könsstympning  

Ett annat sätt att garantera kvinnor och flickors oskuld samt kontrollera deras sexualitet är genom könsstympning. 2023 publicerade Socialstyrelsen att omkring 68 000 kvinnor och flickor i Sverige kan ha blivit utsatta för könsstympning.   

Sveriges Kvinnoorganisationer ser att hälso- och sjukvården, i synnerhet mödra-, förlossnings- och barnavården, måste göra mer för att förhindra att flickor tas utomlands och utsätts för könsstympning och för att kvinnor som utsatts som barn ska få bästa möjliga vård och stöd. Läs mer om organisationens arbete mot könsstympning här 

Hedersrelaterad våld- och förtryck mot kvinnor med funktionsnedsättning 

Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning löper ökad risk att drabbas av hedersrelaterat våld-och förtryck. Det är av yttersta vikt att vidta särskilda åtgärder för att identifiera, stödja och vårda dessa kvinnor och flickor som utsätts. Det innebär att det krävs insatser för att bistå kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar som riskerar att tvingas in i äktenskap mot sin vilja, liksom för kvinnor och flickor som riskerar att få personlig assistans från personer som utsätter dem för hedersrelaterat våld- och förtryck. 

Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas och för att hedersutsatta ska få hjälp, stöd och när så behövs vård. 

För att motverka det vardagliga förtrycket måste lärare och andra professionella omedelbart göra orosanmälan om de misstänker att någon är hedersutsatt. Socialtjänsten måste ta anmälningarna på största allvar och agera på rätt sätt och i rätt tid, vilket kräver att det finns tillräcklig kunskap och tydliga rutiner. Polisen och hela rättsväsendet behöver också en kunskapshöjning samt bli bättre på att arbeta systematiskt för att bekämpa denna allvarliga brottslighet.