Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Fördelar ni era resurser på ett rättvist sätt?

Leder era satsningar till ökad jämställdhet eller bidrar ni omedvetet till att upprätthålla skillnader mellan kvinnor och män?

Vi hittar svaren genom att granska budgetar och andra styrdokument åt kommuner, landsting, regioner, myndigheter och företag.

Vi kan i våra granskningar titta på era:

  • Budgetar
  • Verksamhetsplaner
  • Mål- och styrdokument

Vi granskar de med vår metod för jämställdhetsgranskningar och återkopplar till er med jämställdhetsanalys och en åtgärdsplan.

Prisbilden beror på vilka styrdokument ni vill att vi ska titta på och vilken omfattning det rör sig om. Hör av er till info@forumjamstalldhet.se för att få en offert på just er fråga!

Experter inom jämställdhetsbudgetering

Sedan över tio år tillbaka granskar Sveriges Kvinnoorganisationer årligen regeringens budget ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi undersöker hur medel fördelas mellan kvinnor och män och om den förda politiken leder till ökad jämställdhet. Under åren har vi utvecklat en unik metod för budgetgranskning ur ett jämställdhetsperspektiv.

I 2017 års budget fokuserade vi särskilt på regeringens satsningar för etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Granskningen visar att nyanlända män får dyrare, mer effektiva och tidigare insatser än nyanlända kvinnor. I budgeten för 2018 har vi följt upp hur regeringens satsningar på förlossningsvården har använts. Vår rapport visar bland annat att medlen trots stora behov inte har gått till ökad bemanning av barnmorskor.

Utifrån vårt granskningsarbete har vi även tagit fram ett utbildningspaket i jämställdhetsbudgetering som vänder sig till kommuner, landsting och regioner. Våra utbildningsmetoder har testats av förtroendevalda, chefer och jämställdhetsexperter på kommunal och regional nivå och sedan vidareutvecklats. Återkoppling från tidigare samarbeten och efterfrågan från olika aktörer visar att upplägget är mycket uppskattat.

Utöver en teoretisk introduktion till jämställdhetsbudgetering samt presentation av goda exempel från andra verksamheter innehåller våra utbildningar även ett avsnitt där deltagarna får prova att granska relevanta delar av sin egen budget. Att granska det egna arbetet är ett effektivt sätt lära sig grunderna i jämställdhetsbudgetering. När deltagarna har lärt sig att göra jämställdhetsgranskningar kan detta moment också byggas in i det ordinarie arbetet och bidra till en kontinuerlig verksamhets- och kvalitetsutveckling av budgeten men också av andra processer. På detta sätt blir kunskaperna från våra utbildningar hållbara över tid.

Fler av våra medarbetare och konsulter är experter på jämställdhetsbudgetering och hjälper er på traven!