Stoppa efterfrågan på kvinnors kroppar – #EUqualityModelNow

Sveriges Kvinnoorganisationer kommer under våren 2023 och Sveriges EU-ordförandeskap att driva en kampanj för att stärka EU-medlemsstaters kapacitet i arbetet mot människohandel och sexuell exploatering genom att öka kunskap om och väcka intresse kring den svenska sexköpslagen och the Equality model.

Från 1 januari till 30 juni 2023 har Sverige ordförandeskapet i EU (i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet). Sveriges Kvinnoorganisationer ser att EU-ordförandeskapet utgör ett viktigt tillfälle att driva frågan om att motverka sexuell exploatering och sexhandel i Europa och sprida våra erfarenheter av den svenska sexköpslagen. Som paraplyorganisation för kvinnoorganisationer i Sverige har vi ett unikt perspektiv och kunskap i frågan och vill bidra till att lyfta de svenska framgångarna i arbetet mot människohandel. 

Om kampanjen – för ett Europa fritt från prostitution

Syftet med kampanjen är att stärka EU-medlemsstaters kapacitet i arbetet mot människohandel och sexuell exploatering genom att öka kunskap om och väcka intresse kring den svenska sexköpslagen och the Equality model, som modellen för den svenska lagen kallas.

Målet med kampanjen är dels att öka kunskap om Jämställdhetsmodellen och sätta i gång samtal och debatter i medlemsstater där diskussionerna ännu inte finns, dels stötta de krafter i de medlemsstater där det redan pågår samtal om modellen. Det långsiktiga målet med kampanjen är att bidra till att fler av EU:s medlemsstater antar Jämställdhetsmodellen och en abolitionistisk inställning till sexhandel. Det bidrar till det långsiktiga målet om att minska efterfrågan på köp av sexuell exploatering, samt minska offer för människohandel och trafficking. 

Vi förbereder en rad aktiviteter som kommer att ske inom ramen för kampanjen. Bland annat en mobil utställning med målet att påverka och synliggöra den verklighet som kvinnor och flickor i prostitution möter. Utställningen kommer att lanseras på Forum Jämställdhet och även finnas tillgänglig online.

Håll utkik på vår hemsida och sociala medier för mer information om utställningen och kampanjens fortlöpande.

Just nu förhandlas två viktiga EU-direktiv

Det finns två viktiga direktiv som förhandlas i EU just nu som har stor betydelse för hur medlemsländerna i EU ska arbeta med frågan om prostitution. Direktiven är the Anti-Trafficking Directive och the Directive on Combating Violence Against Women and Domestic Violence.

The Anti-Trafficking Directive

Förslaget för detta direktiv syftar till att stärka reglerna som förebygger och bekämpar trafficking av människor. De uppdaterade reglerna syftar till att ge kraftfullare verktyg för polis och rättsliga myndigheter att utreda och åtala nya former av exploatering. Det handlar om möjligheter att införa sanktioner mot företag för trafficking-brott (inte bara mot individer) men också om att förbättra processer för tidig identifiering och stöd till offer i medlemsstaterna. Förslagen för nya regler innefattar bland annat även omfattningen av trafficking-brott som begåtts på internet, samt tvångsäktenskap och illegal adoption som del av den exploatering som direktivet omfattar.

The Directive on Combatting Violence Against Women and Domestic Violence

Förslaget för detta direktiv syftar till att mer effektivt bekämpa våldet mot kvinnor och våld i hemmet i hela EU. Detta gör det genom att föreslå åtgärder inom följande områden:

  • the criminalisation of and sanctions for relevant offences
  • protection of victims and access to justice
  • victim support
  • prevention
  • coordination and cooperation

Förslaget för direktivet syftar också till att göra nuvarande EU-rättsliga instrument relevanta för att bekämpa våldet mot kvinnor och våld i hemmet mer effektivt, samt anpassa EU-rätten till förankrade internationella standarder. En viktig referenspunkt för direktivet är Istanbulkonventionen.

Om The Equality Model (jämställdhetsmodellen)  

Som första land i världen införde Sverige 1999 en lag som förbjuder köp men inte försäljning av sexuella tjänster, det vill säga den modell som internationellt kommit att kallas ”Jämställdhetsmodellen” – ”The Equality Model”. 20 år senare kan vi konstatera att lagen har varit en framgång. Prostitutionen i Sverige har minskat och lagen är fortfarande polisens viktigaste verktyg för att komma åt människohandel för sexuella ändamål. Framför allt har lagen haft en normativ verkan och minskat efterfrågan på sexuella tjänster. Lagen har idag stort stöd bland befolkningen.     

Inte minst har tillsättandet av en ambassadör mot människohandel betytt mycket. Genom denna funktion har arbetet med att sprida jämställdhetsmodellen för att stoppa prostitution och människohandel förstärkts. Arbetet har lett till att frågan förts upp på politisk nivå i många länder runt om i världen och internationella organisationer har i högre grad än tidigare adresserat prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Sedan 2017 finns också Jämställdhetsmyndigheten som har ett särskilt uppdrag att arbeta nationellt och internationellt med att stärka implementeringen av sexköpslagen, det vi kallar jämställdhetsmodellen och sprida den till andra länder. 

Sedan funktionen inrättades år 2016 har framsteg gjorts i en rad länder. Frankrike, Irland, Nordirland och Israel har infört lagar som förbjuder köp av sex, och lagförslag diskuteras just nu i bland annat Lettland, Rumänien, Litauen, Spanien, Mongoliet, Ukraina, England och Skottland. Vidare har Sverige nära dialoger med flera länder som visar stort intresse för jämställdhetsmodellen, bland andra Sydafrika, Tyskland och delstaterna New York och Massachusetts i USA.    

EU har lagstiftat mot människohandel och trafficking, kommissionen har pekat ut trafficking och människohandel som prioriterade områden och kommissionen vädjar till medlemsstaterna att stärka arbetet mot människohandel. Men det är fortsatt ett enormt problem i hela EU. Människohandel kostar unionen 2,7 miljarder Euro om året. Av alla traffickingoffer är 72 procent kvinnor och flickor och 60 procent av all människohandel är för sexuella ändamål.  Sverige kan bidra till arbetet bland annat genom att visa vilket effektivt verktyg jämställdhetsmodellen är för att stoppa efterfrågan på sexköp och därmed strypa efterfrågan på människohandel och organiserad brottslighet.