Remissvar: Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap

Sveriges Kvinnoorganisationer har tagit del av SOU 2021:2 – Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. Nedan kan du läsa en sammanfattning av remissyttrandet.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillbakavisar utredningens förslag i sin helhet, då vi delar utredningens bedömning att det kan leda till negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. Utredningen menar att kvinnor riskerar att få större svårigheter att erhålla svenskt medborgarskap än män. Trots att utredningen fick i uppdrag att ”särskilt beakta de jämställdhetspolitiska målen och vikten av att ge lika goda förutsättningar för integration för kvinnor och män” presenteras ett i grunden ojämställt förslag utan åtgärder för att motverka riskerna. Jämställdhetsperspektivet har inte beaktats i tillräcklig utsträckning och det framgår inte tillräckligt tydligt hur de ökade kraven för medborgarskap ska kunna genomföras på ett jämställt sätt. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att utredningen inte innefattar en tillfredsställande konsekvensanalys utifrån jämställdhetsperspektivet, och utredningen lever därmed inte upp till sina direktiv.

Sveriges Kvinnoorganisationer anser att utredningen bör förtydliga hur kvinnor kan ges likvärdiga förutsättningar för att klara medborgarskapsprov, samt ge konkreta förslag på åtgärder som bör vidtas för att säkra att kvinnor och män ges likvärdiga förutsättningar. Konkreta förslag på åtgärder måste presenteras innan ett förslag om språk- och samhällskunskapskrav kan införas.

Sveriges Kvinnoorganisationer förordar även att utredningens konsekvensanalys bör utvidgas och i större utsträckning beakta de jämställdhetspolitiska målen.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.