Kvinnokommissionens slutsatser försvarar status quo

Efter långa förhandlingar enades länderna vid FN:s årliga Kvinnokommission om slutsatser utifrån det tvådelade temat kvinnors inflytande samt könsbaserat våld. Den framförhandlade texten innebär få steg framåt, men Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar att staterna det polariserade läget till trots ändå kunde nå enighet i viktiga frågor. Nu måste Sverige och övriga länder leva upp till sina åtaganden.

De gemensamma slutsatserna från FN:s Kvinnkommission (CSW) bekräftar tidigare ställningstaganden och åtaganden, men innehåller också vissa nya formuleringar. Sveriges Kvinnoorganisationer uppskattar bland annat att kopplingen mellan makt och våld tydliggörs. Runt om i världen hindras kvinnor från att kandidera till och behålla politiska uppdrag på grund av mäns våld. Även Sverige har ett stort arbete att göra när det gäller hat och hot mot förtroendevalda kvinnor.

I många länder finns ett stort och växande motstånd mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Därför är det viktigt att rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion utan att utsättas för tvång, diskriminering och våld uttryckligen nämns i slutsatserna. För att komma vidare i frågan krävs dock starkare skrivningar om bland annat rätten till sexualundervisning.

Slutsatserna betonar vid flera tillfällen att kvinnor och flickor från olika grupper är särskilt utsatta för diskriminering och våld. Bland annat nämns kvinnor med funktionsnedsättning, migrantkvinnor, kvinnor på landsbygden och urfolkskvinnor.

Sveriges Kvinnoorganisationer arbetade tillsammans med flera andra kvinnoorganisationer för att föra fram en abolitionistisk hållning till prostitution under mötet. Prostitution är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter enlighet FN:s Kvinnokonvention, men frågan är kontroversiell. Vi gläds därför åt att slutsatserna refererar till det viktiga Palermoprotokollet som handlar om att förebygga, bekämpa och bestraffa människohandel.

FN:s Kvinnokommission, på engelska Commission on the Status of Women (CSW), genomfördes för 65:e gången mellan den 15-26 mars. Mötet som i vanliga fall brukar tillhöra FN:s största genomfördes i år digitalt på grund av coronapandemin. Sveriges Kvinnoorganisationer samordnade den svenska kvinnorörelsens deltagande på CSW och vår generalsekreterare Clara Berglund ingick i regeringens officiella delegation till kommissionen.