Kvinnor återigen krockkuddar i regeringens vårbudget

Regeringen talar om mer resurser till välfärden, men satsar inga nya pengar. På punkt efter punkt i vårbudgeten missgynnas kvinnor.

Kvinnor har lägre löner, osäkrare anställningar och jobbar oftare deltid och drabbas hårt av nedskärningar i välfärden. SKR räknar med att deras medlemmar kommer att gå 24 miljarder back nästa år. Tidöpartierna talar om mer resurser till välfärden, men inga nya pengar presenteras i dagens budget trots fortsatt hög inflation. Istället minskas kommunernas statsbidrag för flyktingmottagande med 100 miljoner.

Tidöpartiernas ansvarsfulla återhållsamhet verkar dock bara gälla de kvinnodominerade delarna av offentlig sektor. Kriminalvården tillförs 300 miljoner och dubbelt så mycket utlovas under året för att kompensera för kommande kostnadsökningar. Motsvarande satsningar på kvinnodominerade välfärdsyrken som pressats till bristningsgränsen under pandemin saknas.

Arbetslinjen ska upprätthållas menar Tidöpartierna. SFI för ukrainska flyktingar införs, en viktig insats för kvinnors arbetsmarknadsdeltagande. Därutöver får vuxenutbildningen 719 miljoner. Det råder stor risk att dessa pengar fördelas ojämställt då detta snarare är regel än undantag i arbetsmarknadspolitiken, trots att det är lågutbildade kvinnor som har invandrat till Sverige som står längst från arbetsmarknaden. Skrivningar om att prioritera utrikes födda kvinnor tas samtidigt bort ur Arbetsförmedlingens regleringsbrev. Om man menar allvar med arbetslinjen behöver gruppen prioriteras.

Dessutom aviseras återigen ett kommande bidragstak. När en sådan reform genomfördes i Danmark ledde detta till att fler kvinnor blev låsta till hemmet. De blev så fattiga att de inte hade råd att söka jobb, åka på arbetsintervju eller delta i integrationsskapande aktiviteter, varken för dem själva eller sina barn. De behövde lägga all tid på att leta efter den billigaste maten.

3:12-reglerna ska bli mer förmånliga, trots att utvärderingar visat att de inte bidrar till nya företag utan i hög utsträckning används i skatteplaneringssyfte av höginkomsttagande män. Denna grupp får redan 13 miljarder i sänkt statlig inkomstskatt när brytpunkten räknas upp. Att som Tidöpartierna framhäva uppräkningen av garantipensionen men inte andra inflationseffekter är vilseledande.

Vi välkomnar att regeringen vill stötta utsatta hushåll och därför höjer bostadsbidraget, om än tillfälligt. Den nya höjningen beräknas kosta 270 miljoner, en mindre summa i budgetsammanhang men med stor betydelse för de ensamstående mammor som utgör en majoritet av mottagarna. Bidraget bör permanentas och indexeras från den nya nivån.

Tidöpartierna lägger sin kraft på att medialt blåsa upp sina få och små reformer istället för att skapa träffsäker ekonomisk politik. De anför att svåra ekonomiska tider kräver prioriteringar, men vem och vad prioriteras? Inte är det kvinnor i alla fall.

Länk till vår replik på DN debatt.

Länk till debattartikel i Ekonomisk debatt.