Kvinnor med funktionsnedsättning

Det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor ska ha samma makt som män att forma samhället och sina egna liv är långt ifrån uppnått för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ska få tillgång till sina fulla mänskliga rättigheter. 

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för mäns våld. De har ofta svårare att söka hjälp och lämna våldsamma relationer på grund av att de kan vara beroende av sin förövare för att klara sitt dagliga liv. Det råder även brist på skyddade boenden som är anpassade för kvinnor med funktionsnedsättning. Därför behövs riktlinjer och särskilda medel till kommuner, kvinno- och tjejjourer för att göra nödvändiga anpassningar. Kommuner behöver också bli bättre på att nå ut med information om våldsutsatthet och anpassat stöd och skydd till kvinnor med funktionsnedsättning. 

Jämställd vård, omsorg och assistans

Kvinnor med funktionsnedsättning lider oftare än andra grupper av psykisk ohälsa. På senare år har det skett en nedskärning av personlig assistans för personer med funktionsnedsättning, vilket lett till en ökad psykisk stress för dem som fått avslag trots ett stort behov av assistans. Nedskärningen har också lett till att kvinnors obetalda omsorgsarbete ökat, vilket också är ett jämställdhetsproblem. För att förbättra livsvillkoren för kvinnor med funktionsnedsättning bör LSS återställas till sin ursprungliga form. 

Diskriminering på arbetsmarknaden

Kvinnor med funktionsnedsättning löper också särskilt stor risk att hamna i långtidsarbetslöshet. 40 procent av kvinnor med funktionsnedsättning upplever sig diskriminerade på arbetsmarknaden. Studier visar också att kvinnor med funktionsnedsättning i mindre utsträckning än män med funktionsnedsättning får ta del av personlig assistans och  arbetsmarknadsåtgärder. För att råda bot på det krävs en starkare styrning och uppföljning av Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst, men också mer kunskap och bättre metoder att integrera jämställdhet i myndigheternas handläggningsprocesser.