Kvinnors fattigdom förvärras av inflationen  

Ensamstående mammor blir allt fattigare. Det är en utvecklingen som har skett under en lång tid, men också förvärrats under pandemi- och inflationsåren. Dagens ekonomiska politik slår hårt mot kvinnor. Nu behövs politiska reformer för att uppvärdera kvinnors arbeten och liv. 

En gemensam rapport från Rädda Barnen, Röda Korset, Hyresgästföreningen och Majblomman visar att ensamstående mammor blir allt fattigare och inte har råd att till exempel köpa vinterkläder till sina barn samt tvingas låna till löpande hushållsutgifter.

7 av 10 av ensamstående föräldrar är kvinnor. Dessa kvinnor är starkt överrepresenterade i gruppen med låga inkomster och låg ekonomisk standard. En majoritet (59 procent) av alla som erhåller bostadsbidrag är just ensamstående mammor. År 1991 hade 12,5 procent av de ensamstående mammorna låg ekonomisk standard, år 2020 var siffran 37,5 procent. Det är alltså en utveckling som pågått under lång tid men som förvärrats under pandemi- och inflationsåren.

Rapporten föreslår ökade bostadsbidrag och barnbidrag, vilket Sveriges Kvinnoorganisationer drivit på för länge. Dessa transfereringar måste reformeras och indexeras för att följa inflationen. Men detta kommer inte lösa orsaken till problemet. Barn har inga egna inkomster, deras fattigdom är en följd av kvinnors fattigdom och ekonomisk ojämställdhet. Kvinnors låga löner är ett resultat av en strukturell undervärdering av kvinnors arbete. Lönegapet ökar och det totala inkomstgapet mellan kvinnor och män är detsamma som 1995. Lönerna hålls nere till förmån för inflationsbekämpning, men det är det underbetalda kvinnorna som drabbas. I detta läge väljer regeringen att göra besparingar i offentlig sektor som leder till varsel för redan underbetalda kvinnor.

Sveriges ekonomiska politik är ur tiden. I USA sa president Joe Biden i ett tal nyligen att nyckeln till landets framgångsrika bekämpning av lågkonjunktur och inflation är satsningar på kvinnor och kvinnors ekonomi. I Sverige blundar politiker för verkligheten och lägger istället pengar på sänkt skatt på husbilar och snus. Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att undervärderingen av kvinnors liv och arbete får ett slut!

Vi förslår därför: 

  •  Att Diskrimineringsombudsmannens (DO):s tillsyn av lagen ska skärpas. DO bör få uppdrag och resurser till att genomföra en ny miljongranskning som ålägger arbetsgivare att åtgärda lönediskriminering av kvinnor.
  • Kännbara sanktioner för arbetsgivare som bryter mot lagen om lönekartläggningar i och med införandet av lönetransparensdirekrivet.
  • Budgetsatsningar som motsvarar behoven bland landets kommuner och regioner samt öronmärkta pengar till lönesatsningar i underbetalda kvinnodominerade välfärdsyrken.
  • Reformerade och indexerade bostads- och barnbidrag.
  • Sänkt moms på mat.
  • Öronmärkta pengar och platser till utrikes födda kvinnor i effektiva arbetsmarknadsinsatser.