Långsiktigt stöd till civilsamhället

Sveriges Kvinnoorganisationer ser positivt på att staten utreder hur stöd till civilsamhället kan ses över, Ds 2018:13. Uppdraget att skapa mer långsiktiga och förutsägbara bidrag för kvinnorörelsen och resten av civilsamhället är viktigt, inte bara för organisationerna själva utan också för utvecklingen mot ett mer demokratiskt och jämställt samhälle. Att Sverige idag är ett av världens mest jämställda länder beror till stor del på att kvinnorörelsen har drivit igenom viktiga förändringar så som kvinnlig rösträtt, utbyggd barnomsorg och en god föräldraförsäkring. Men för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete även i framtiden måste förutsättningarna för våra verksamheter förbättras.

Vi välkomnar och delar flera av utredningens bedömningar, till exempel förslag om att omvandla vissa projektbidrag till organisationsbidrag och om att tydliggöra behovet av att myndigheter ska få fleråriga beställningsbemyndiganden och därmed möjlighet att fördela bidrag mer långsiktigt. Dessa små förändringar är steg i rätt riktning, men är långt ifrån tillräckliga. Vi beklagar att inte heller denna utredning lyfter behovet av att öka finansieringen till civilsamhället och i synnerhet till kvinnors  organisationer. Sedan 2008 anslår regeringen 28 miljoner kronor till kvinnors organisering. Trots att organisationerna som söker stöd har blivit fler har bidraget inte utökats. I jämförelse med andra organisationer får kvinnoorganisationer också betydligt mindre anslag per organisation och aktiv medlem. (Ta del av vår tidigare genomgång av olika organisationers anslag här.) Sveriges Kvinnoorganisationer anser också att bidrag för paraplyorganisationer bör särskiljas från övriga bidrag för att förhindra att dessa organisationer ska konkurrera med sina medlemsorganisationer om medel, så som idag är fallet inom anslagen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Det är beklagligt att utredningen inte lyfter denna fråga som spelar stor roll för en hållbar finansiering av hela civilsamhället.

Läs hela remissvaret här.