Kvinnorörelsens samlade krav inför valet

Sveriges Kvinnoorganisationer samlar 49 medlemsorganisationer. Inför valet den 11 September har flera av dem tagit fram valmanifest, valkompasser och valenkäter. Här samlar vi kvinnorörelsens valmaterial. 

Birth Rights Sweden

Birth Rights Sweden har skapat en valkompass för frågor som rör mödrahälso-, förlossnings- och eftervården. Läs mer om Birth Rights Swedens valkompass på deras hemsida. 

Kvinnofronten 

Kvinnofronten vill ha 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Läs mer om Kvinnofrontens argument här. 

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, ROKS 

ROKS kräver att Sveriges arbete mot mäns våld mot kvinnor åter ges en feministisk grund och att kön och våld hålls samman i analys och arbete. Läs mer om ROKS krav på deras hemsida.  

Sveriges Kvinnlig Läkares Förening, KLF

KLF kräver utredning på hur ersättningsmodeller riskerar att förstärka och vidmakthålla en ojämställd fördelning av resurser inom hälso- och sjukvård. Läs mer om KLF:s krav på deras facebook. 

Tantpatrullen 

Tantpatrullen kräver att Sverige regering och riksdag genast påbörjar arbetet med ett nytt och rättvist pensionssystem som ger alla pensionärer, inklusive sjukpensionärer möjlighet till ett värdigt liv. Läs mer om Tantpatrullens krav på deras hemsida. 

Unizon 

Unizon kräver att kommuner och privata bostadsaktörer måste bygga fler lägenheter och sänka inkomstkraven så att våldsutsatta kvinnor enklare kan få en ny bostad. Läs mer om Unizons krav på deras hemsida. 

Winnet Sverige

Winnet Sverige initierade med stöd av Sveriges Kvinnoorganisationer idén om en Kvinnoriksdag för att sätta frågorna på dagordningen inför valet hösten 2022. De kräver att jämställdhetsintegrering ska fastläggas i lag/förordning. Läs mer om Winnet Sveriges krav här.

Women’s Rights Watch, WRW

WRW har skapat en feministisk valkompass om jämställdhet och kvinnofrid. Läs mer på deras Instagram. 

Sveriges Kvinnoorganisationer 

Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att man höjer kvinnors pensioner. Kvinnors pensioner är i genomsnitt 31 procent lägre än mäns och var femte kvinna över 65 år riskerar fattigdom. Pensionssystemet måste reformeras med ett tydligt mål att minska pensionsgapet. Då måste bland annat kvinnors inkomstpensionen höjs och reglerna justeras så att ökningen inte äts upp av minskad garantipension. Läs mer om våra valkrav här.