Enligt Medlingsinstitutets årliga rapport är löneskillnaden mellan kvinnor och män 4,3 procent. Myndigheten förklarar skillnaden med att kvinnor och män finns i olika yrken. Men det är bara halva sanningen. En viktig förklaring är också att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Nya beräkningar från expertgruppen Lönelotsarna visar att lönerna i kvinnodominerade yrken i genomsnitt är hela 14 procent lägre än i andra jämförbara yrken.

Diskrimineringslagen säger att arbetsgivare varje år ska kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete. Med likvärdigt menas arbete som sammantaget ställer liknande krav på utbildning och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. Lagen finns för att komma åt de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och andra yrken. Och det behövs. Nya siffror från expertgruppen Lönelotsarna visar att lönegapet mellan vissa likvärdiga yrkesgrupper är så stort som 31 procent (mer än 12 000 kronor i månaden).

– Om vi fortsätter blunda för att löneskillnaderna till stor del beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns kommer vi aldrig åt problemet. Medlingsinstitutets uppdrag måste vidgas till att också gälla skillnader mellan likvärdiga yrken. Dessutom måste tillsynen av lönekartläggningarna skärpas så att arbetsgivare som inte lever upp till lagen straffas med kännbara sanktioner, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Det är staten, arbetsgivarna och fackförbunden som tillsammans bär ansvaret för den strukturella löneskillnaden mellan kvinnor och män i likvärdigt arbete. Men så länge löneökningstakten i industrin sätter normen för arbetsmarknaden kan kvinnodominerade yrken aldrig komma ikapp.

– För att bryta de seglivade löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste parterna sluta ducka för frågan och enas om en gemensam strategi. En verklig förändring kommer att kräva att lönerna i kvinnodominerade yrken får öka i snabbare takt än för andra, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Några exempel på likvärdiga yrkesgrupper och löneskillnader
Jämfört med andra yrken är lönerna i kvinnodominerade yrken i genomsnitt 14 procent lägre. Det motsvarar 4 900 kronor i månadslön. Skillnaden varierar mellan de olika yrkesgrupper som värderats vara likvärdiga. Några exempel:

  • Det kvinnodominerade yrket barnmorska värderas vara likvärdigt med det mansdominerade yrket civilingenjör. Löneskillnaden i denna grupp är 9 700 kr/månad (20 procent).
  • Det kvinnodominerade yrket grundskollärare värderas vara likvärdigt med det mansdominerade yrket ingenjörer och tekniker. Löneskillnaden i denna grupp är 6 300 kr/månad (15 procent).
  • Det kvinnodominerade yrket redovisningsekonom värderas vara likvärdigt med det mansdominerade yrket installations- och serviceelektriker. Löneskillnaden i denna grupp är 12 200 kr/månad (31 procent).
  • Det kvinnodominerade yrket vårdbiträde värderas vara likvärdigt med det mansdominerade yrket maskinoperatör. Löneskillnaden i denna grupp är 1 500 kr/månad (5 procent).

Länkar och underlag
Medlingsinstitutets rapport.
Expertgruppen Lönelotsarnas rapport med beräkningarna i sin helhet.

För kommentarer:
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se
Tel: 070-756 77 91