Mer arbete krävs mot mäns våld mot kvinnor. Concluding observations från CEDAW-kommittén gällande Sverige

Denna vecka släpptes CEDAW-kommitténs Concluding observations efter förhöret av Sverige som genomfördes i oktober. Det var några rekommendationer som var extra ”urgent”, vilket innebär att de bör åtgärdas inom två år.

Rekommendationer som bör genomföras inom två år gällde framför allt mäns våld mot kvinnor. Sverige behöver stärka och fullt implementera den nuvarande strategin mot mäns våld mot kvinnor, även gällande våld i hemmet, mot flickor och mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättningar. De vill att Sverige om två år har ett eget brott för specifikt femicide-kvinnomord och straff för alla former av våld mot kvinnor. De kräver att det finns sammanställda och analyserade data utifrån ålder, nationalitet, ursprungsland, funktionsnedsättning och relation mellan den utsatta och förövaren gällande könsbaserat våld mot kvinnor och flickor. Det sista de kräver är att Sverige ska fortsätta arbeta mot människohandel och prioritera prevention för de utsatta. Sverige måste skydda utsatta och lagföra förövare. Detta genom att ge tillfälligt uppehållstillstånd till kvinnor utsatta i människohandel oavsett om de vill medverka i utredningen eller inte.

Flera av rekommendationerna från kommittén var återkommande från tidigare förhör. Vi har samlat några av dessa här nedan.

Jämställdhet och anti-diskriminering

Kommittén återger tidigare rekommendation om en ändring i diskrimineringslagen så att definitionen av diskriminering överensstämmer med den som står i artikel 1 i konventionen. Så att den täcker intersektionella former av diskriminering av kvinnor.

I en annan återkommande rekommendation uppmanar kommittén Sverige att upprätta tillfälliga åtgärder för att öka kvinnors deltagande inom arbete. Ett exempel är könskvotering till arbeten där kvinnor är underrepresenterade. De vill se en ökning av kvinnor i ledande position och specifika åtgärder för kvinnor från nationella minoriteter och speciellt utsatta grupper.

Mäns våld mot kvinnor

Likt vår egen rapport Kvinnor i Sverige 2021 poängterar kommittén att Sverige behöver säkerställa att det finns specialiserade skyddade boenden och stöd till våldsutsatta kvinnor och flickor.

Kvinnokommittén menar att det råder straffrihet med tanke på den låga åtal- och straffrekvensen. Det behövs starkare lagstiftning så att mäns våld mot kvinnor utreds ordentligt och att de som begått våldsbrott mot kvinnor får tillräckliga straff. Kommittén vill också att poliser och andra inom rättsväsendet får ordentlig utbildning om mäns våld mot kvinnor.

Gällande kvinnor och flickor med funktionsnedsättning uppmanar kommittén till inkludering, ökad rättvisa och tillgång till rättslig prövning. Det måste finnas ett skydd mot könsbaserat våld för kvinnor och flickor med funktionsnedsättningar.

De uppmanar till strategier och program för att hantera våld och sexuella trakasserier mot kvinnor inom politiken.

Flyktingar och asylsökande

Kommittén rekommenderar att Sverige skapar lagförändringar så att familjeåterförening blir möjlig för kvinnor.

Skola och utbildning

Inom utbildning rekommenderar kommittén Sverige att förbättra sexualundervisningen i skolan så att den blir anpassad för ålder, kön och uppmanar till ansvarsfullt sexuellt samliv. De vill också se en ökad inkludering av flickor med funktionsnedsättningar i det vanliga utbildningssystemet.

När det kommer till arbete och arbetsvillkor vill kommittén att Sverige ska prioritera övergången för kvinnor från deltid- till heltidsarbete. De vill se att det säkerställs ”lika lön för likvärdigt arbete” (equal pay for work of equal value) för att minska löneskillnaderna mellan könen.

Hälsa och sjukvård

För hälsa och sjukvård rekommenderar kommittén mer resurser för att hantera ökad psykisk ohälsa bland kvinnor och flickor. Speciellt behövs förebyggande åtgärder och utökad analys av ursprungsproblemet med ökad arbetsrelaterad sjukdom och sjukskrivningar bland kvinnor och att ordentliga lösningar för att minska problemet tas fram.

Äktenskap och familjerelationer

Vad gäller äktenskap och familjerelationer rekommenderar kommittén att våld i nära relation tas i beaktning i juridiska processer gällande vårdnad av barn eller beslut om umgänge. Det bör finnas en känslighet kring hur det påverkar ett barns utveckling att bevittna våld.

Flera av dessa rekommendationer stämmer överens med det som vi i CEDAW-nätverket har skrivit i vår skuggrapport. Hela skuggrapporten finns att läsa på flera språk här.