Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med vår medlemsorganisation 1,6 & 2,6 Miljonerklubben lämnat ett remissyttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47).

Trots att statliga myndigheter är skyldiga att integrera jämställdhet i alla delar av sitt arbete, saknar betänkandet ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Det innebär att Kommissionen för en jämlik hälsa inte lever upp till detta åtagande. Avsaknaden av ett jämställdhetsperspektiv är en allvarlig brist eftersom hälsoklyftorna mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, är stora och återfinns i alla grupper. Att enbart fokusera på jämlikhet är allt för trubbigt och riskerar att leda till att kvinnors och flickors hälsa kommer i andra hand. Detta syns särskilt i de delar av betänkandet som handlar om kopplingarna mellan inflytande, kontroll och delaktighet.

Trots detta tillstyrker Sveriges Kvinnoorganisationer, 1,6 miljonerklubben och 2,6 miljonerklubben flera av kommissionens förslag eftersom de kan leda till positiva effekter för jämställdheten och kvinnors hälsa. Vi välkomnar en mer strategisk styrning och uppföljning av hälso- och sjukvården och folkhälsoarbetet, men betonar att mycket av detta arbete redan ska göras inom ramen för jämställdhetsintegrering.

Vi välkomnar även ambitionen att öka tillgängligheten inom mödra- och barnhälsovården och förslag om att fortsätta arbeta för att öka sysselsättningen i utsatta grupper. Här krävs riktade insatser mot utrikesfödda, kortutbildade kvinnor som är den grupp som står allra längst från arbetsmarknaden.

Läs yttrandet HÄR

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.