Ny granskning: Regeringens etableringssatsningar bidrar till ojämställdhet

Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd för etablering. Samtidigt går de stora och dyra satsningarna till mansdominerade branscher. Medan män i högre grad tar del av subventioner och snabbspår som leder till arbete, får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete. Det visar en ny granskning av Sveriges Kvinnoorganisationer som efterlyser insatser för att rätta till snedfördelningen i regeringens vårbudget.

Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat etableringsinsatserna i statsbudgeten för 2017. Resultatet visar att kvinnor missgynnas i alla delar av etableringen, och att skillnaderna är särskilt stora i de subventionerade anställningarna. Under förra året gick mindre än vart fjärde instegs- och nystartsjobb till en kvinna. Om utvecklingen inte vänds kommer gapet mellan kvinnor och män med stor sannolikhet att fortsätta vidgas och en stor grupp kvinnor att hamna utanför både arbets- och samhällsliv.

– De subventionerade anställningarna är både de dyraste insatserna och de som i störst utsträckning leder till jobb. Att få nyanlända kvinnor tar del av dessa betyder att de inte får samma förutsättningar att bli ekonomiskt självständiga. För att jämna ut skillnaderna bör platser öronmärkas för kvinnor och subventionen höjas för den som anställer kvinnor, säger Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnoorganisationer.

En viktig förklaring till ojämställdheten är att satsningar till större del riktas till bristyrken i branscher där flest män jobbar så som teknik, bygg och gröna näringar. Exempelvis gäller åtta av de nio snabbspår som Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter är i färd med att ta fram yrken som är traditionellt mansdominerade.

– Trots att det råder arbetsbrist inom kvinnodominerade sektorer, exempelvis vård och omsorg, görs inte motsvarande satsningar där. Mer resurser behöver tillföras offentligfinansierade verksamheter och fler jobb behöver skapas, särskilt för kvinnor som har kort eller ingen utbildning. I vårbudgeten har regeringen chans att ta det första steget för att rätta till snedfördelningen, säger Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnoorganisationer.

Rapporten:
Snabbspår & stickspår – En jämställdhetsgranskning av etableringsinsatser i budgetpropositionen för 2017.

Lansering sker idag 6 april kl. 12-13 i riksdagen där rapporten och förslagen diskuteras av Anders Kessling, statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), samt Annika Qarlsson (C), Fredrik Malm (L) och Rossana Dinamarca (V).

Pressmeddelandet på MyNewsdesk.

För kommentarer:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
Tel: 070-756 77 91 / E-post: clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se

Granskningen visar:

 • Mindre än vart fjärde instegsjobb (23 %) och nystartsjobb (22 %) gick till en kvinna förra året.
 • Av nya deltagare i snabbspåren under 2016 var 31 % kvinnor och 69 % män.
 • Kvinnor har ofta aktiviteter på deltid. Inom instegsjobben arbetade var tredje kvinna halvtid eller mindre (34 %).
 • Nästan var femte kvinna med en etableringsplan var förhindrad att delta i aktiviteter (18 % av kvinnorna, 3 % av männen). Orsaken var oftast föräldraledighet.
 • Fler män får ett jobb efter etableringsuppdraget. 15 % av kvinnorna och 36 % av männen hade ett arbete med eller utan stöd 90 dagar senare.
 • Var fjärde nyanländ kvinna lämnar helt arbetsmarknaden och de arbetsmarknadspolitiska programmen efter etableringsuppdraget (24 % av kvinnorna, 12 % av männen).
 • Bara 4 av de 13 pågående snabbspåren och 1 av de 9 snabbspår som håller på att förhandlas fram gäller yrken som är traditionellt kvinnodominerade.
 • 93 530 personer deltog i etableringsuppdraget under 2016 (41 % kvinnor och 59 % män). 52 927 personer hade en etableringsplan under samma period (42 % kvinnor och 58 % män).

5 åtgärder för bättre och mer jämställd etablering:

 1. Öronmärk minst 40 % av platserna till kvinnor i subventionerade anställningar, extratjänster, beredskapsjobb och praktikplatser (motsvarar fördelningen av deltagare i etableringen i stort).
 2. Erbjud arbetsgivare en högre subvention när de anställer nyanlända kvinnor (t.ex. i nystarts- och instegsjobb).
 3. Satsa på yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar, snabbspår och subventionerade anställningar inom kvinnodominerade branscher, särskilt för yrken med lägre utbildnings- och kvalifikationskrav.
 4. Skärp kraven på Arbetsförmedlingen att se till att kvinnor tar del av stöd och insatser. Öka tillsynen över externa aktörer och upphandlad verksamhet.
 5. Säkerställ tillgänglig barnomsorg och kortare kötider, samt tillfällig barnpassning i anslutning till anläggningsboenden, kommuner och myndigheter.

framsida rapport