Rapport: Gender-equal pensions in the Nordics

I Sverige är skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner störst i Norden, 28 procent. Minst är pensionsgapet på Island, 5 procent, följt av Danmark, 8 procent. Det visar en ny rapport från Sveriges Kvinnoorganisationer. Att pensionsgapet skiljer sig så mycket i de olika nordiska länderna beror på att våra pensionssystem ser olika ut. 

Att kvinnor utför mer obetalt arbete och oftare arbetar deltid har stor inverkan på svenska kvinnors pensioner, eftersom varje intjänad krona påverkar pensionen i vårt system. I Danmark och på Island finns istället en allmän ålderspension som är lika för alla, varefter tjänstepensioner läggs ovanpå.

I Sverige förstärks skillnaderna i pension av systemet för tjänstepension. Inget annat nordiskt land har så stora skillnader i tjänstepension som Sverige (48 procent). Det beror bland annat på att det svenska tjänstepensionssystemet ger högre ersättning till dem med löner över taket i den allmänna pensionen, vilket oftast är män. I Norge ges istället samma avsättning för alla löner. 

Mycket kan göras för att minska gapet mellan kvinnors och mäns pensioner. Tjänstepensionssystemet bör reformeras, en jämn fördelning av deltidsarbetet uppmuntras och obetalt omsorgsarbete kompenseras mer än idag. Om ofrivilligt deltidsarbete skulle ge inbetalning till tjänstepensionen så skulle även det spela stor roll för kvinnors pensioner, säger Jenny Andersson, sakkunnig i socialförsäkringsfrågor på Sveriges Kvinnoorganisationer, som skrivit rapporten. 

Justeringar inom ramen för nuvarande system innebär begränsade möjligheter att minska pensionsgapet. För att åstadkomma en större förändring krävs att pensionssystemet ses över och reformeras i grunden.

Sverige bör undersöka möjligheterna att reformera pensionssystemet med inspiration av Danmark och Island, vars pensionssystem är mer jämställda, ekonomiskt hållbara och har högre förtroende i befolkningen, säger Jenny Andersson, sakkunnig i socialförsäkringsfrågor på Sveriges Kvinnoorganisationer. 

Ett av de förslag som lyfts upp i rapporten är: 

Ett reformerat pensionssystem: Grunden för både Islands och Danmarks pensionssystem är en allmän pension som säkrar en trygg ålderdom för alla pensionärer, varefter inkomstrelaterade pensioner läggs ovanpå för att avståndet till tidigare lön inte ska bli för stort. Vi menar att Sverige bör undersöka möjligheterna att införa ett liknande system. Till exempel skulle en allmän ålderspension motsvarande EU:s fattigdomsgräns för ensamhushåll, omkring 15 000 kronor, kunna införas. Om inbetalningen till pensionerna samtidigt höjs, skulle en inkomstrelaterad del kunna läggas ovanpå ålderspensionen tillsammans med tjänstepensionen. Då skulle den genomsnittliga pensionen öka och könsgapet minska markant.

Läs hela den nordiska rapporten här. 

Läs den svenska kortversionen med våra 20 förslag här. 

Läs mer om vårt arbete med jämställda pensioner här.