Offentlig upphandling gynnar ojämställda bolag

Undersökningen som tagits fram med data från PublicInsight visar att offentlig sektor varje år köper varor och tjänster för över tusen miljarder kronor. Detta motsvarar en femtedel av Sveriges ekonomi. Av 632 miljarder i inköp från aktiebolag gick 491 miljarder till bolag med ojämställda styrelser 2021. 67 procent av leverantörerna hade inte en enda kvinna i styrelsen.

Att en så stor andel av leverantörerna inom offentlig upphandling helt saknar kvinnor i styrelsen återspeglas inte i näringslivet i stort. Endast 3 procent av Sveriges börsnoterade bolag har noll kvinnor i styrelsen, och bland Sveriges små- och medelstora bolag är siffran 59 procent.[1] 92 procent av de upphandlade bolagens styrelser är ojämställda. Även detta är sämre än genomsnittet bland små- och medelstora bolag i Sverige, där siffran är 84 procent, och bland börsnoterade bolag där siffran är 58 procent.[2]

Det är anmärkningsvärt att företagen som offentlig sektor gör sina inköp från är mer ojämställda än övriga företag i Sverige. Istället för att bidra till ett mer jämställt företagande och en mer jämställd samhällsekonomi, så bidrar offentlig upphandling till att öka ojämställdheten, säger Beatrice Nordling, sakkunnig inom ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer.

Byggbranschen är största leverantören i offentlig upphandling med inköp för 118 miljarder. Men knappt 4% av de upphandlade byggföretagen har jämställda styrelser.

I den nationella upphandlingsstrategin slås fast att upphandling ska stödja utvecklingen av näringslivet och mot ett socialt hållbart samhälle. Trots detta är det mycket ovanligt med jämställdhetskrav i upphandling bland upphandlande organisationer. Det saknas även nationella mål och uppföljning på området.

Sveriges Kvinnoorganisationer uppmanar nu regeringen att agera för att stoppa den ojämställda upphandlingen och stödja kvinnors företagande.

  • Lagstifta om att jämställdhet alltid ska beaktas i offentlig upphandling.
  • Uppdra åt Upphandlingsmyndigheten att redovisa könsuppdelad statistik för alla offentliga inköp.
  • Sätt mål för hur upphandling ska bidra till jämställdhet och kvinnors företagande i den nationella upphandlingsstrategin.
  • Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att integrera jämställdhet i sin styrning och verksamhet.
  • Uppdra till Jämställdhetsmyndigheten, Upphandlingsmyndigheten och slut överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner att stötta offentliga organisationers arbete med att ställa jämställdhetskrav i upphandling.
  • Säkerställ att kunskap om jämställdhet i upphandling lyfts i alla inköps- och upphandlingsutbildningar.
  • Ge Riksrevisionen i uppdrag att granska jämställdhet i upphandling.

Läs undersökningen här.

Läs pressmeddelandet här.

[1] Almis styrelsekartläggning 2023, Allbright 2022.

[2] Ibid.