Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Agenda 2030

I september 2015 antog FN Agenda 2030 som består av 17 övergripande mål och 169 delmål. Målen ersätter de tidigare Milleinniemålen och angår alla världens länder. Sveriges Kvinnolobby har bidragit till arbetet med att ta fram Agenda 2030 genom att delta i konsultationer och skicka in synpunkter. Mål fem i Agenda 2030 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar det femte målet men arbetar för att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla 17 målen.

Under 2016 har arbetet med Agenda 2030 handlat om hur agendan ska verkställas i Sverige. Regeringen har tillsatt en delegation som ska ta fram en handlingsplan för det nationella genomförandet. Sveriges Kvinnoorganisationer har, tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer, skrivit ett  öppet brev till statsminister Stefan Löfvén där vi kritiserar att kvinnorörelsen inte är representerad i delegationen och att ingen av ledamöterna har särskild kompetens om jämställdhet och kvinnors rättigheter.

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING!

Säkerställandet av kvinnors och flickors rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling. Målen kommer aldrig att nås om inte mäns våld mot kvinnor och sexuell exploatering upphör, kvinnor och flickor ges ekonomisk självständighet, rätt till hälsa och sexualitet och full delaktighet i beslutsfattande. Genom FN:s Kvinnokonvention och de jämställdhetspolitiska målen har Sverige åtagit sig att göra kvinnors och flickors rättigheter till verklighet. Dessa åtaganden måste bli en integrerad del av arbetet med Agenda 2030.

Jämställdhet måste också säkras i det arbete som myndigheter och andra offentliga aktörer har framför sig. Ett minimum är att statliga aktörer ges i uppdrag att redovisa hur de konkret kommer att ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med agendan och de indikatorer som används för att mäta framstegen. Sverige har en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik och betraktas internationellt som ett föredöme i jämställdhetsfrågor. Därför förutsätter vi regeringen kommer att lyfta kvinnors och flickors rättigheter i alla sammanhang som rör Agenda 2030.