Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

VÅRA GRUNDDOKUMENT

Sveriges Kvinnoorganisationers verksamhet utgår från FN:s kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking och Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Här kan du läsa mer om våra grunddokument.

FN:s kvinnokonvention

Kvinnokonventionen (CEDAW) antogs 1979 och ratificerades av Sverige året därpå. Konventionens 30 artiklar definierar vad som utgör diskriminering av kvinnor och vad stater bör göra för att få slut på sådan diskriminering. Ta del av hela kvinnokonventionen här.

Vart fjärde år ska länder som ratificerat kvinnokonventionen redovisa hur de lever upp till konventionens artiklar i en rapport som lämnas in till FN:s kvinnorättskommitté. Rapporten följs upp av en dialog där ländernas regeringar får svara på ytterligare frågor från kommittén.

I samband med Sveriges rapportering tar det svenska CEDAW-nätverket fram en skuggrapport, det vill säga en egen granskning av konventionens efterlevnad i Sverige. CEDAW-nätverket sammankallas av Sveriges Kvinnoorganisationer och består av kvinnoorganisationer och fristående experter. Rapporten överlämnas till och presenteras för kommittén inför dialogen med Sverige. Läs vår senaste skuggrapport här.

Handlingsplanen från Peking

Under FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing 1995 antogs ett tilläggsdokument till kvinnokonevention vid namn Pekingplattformen. Under tolv olika teman lyfts åtaganden som syftar till att accelerera jämställdhetsarbetet i alla medlemsstater. Läs mer om Pekingplattformen här.

Sveriges jämställdhetspolitiska mål

Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet bryts ned sex delmål som anger fokus och inriktning för jämställdhetspolitiken. Läs mer Sveriges jämställdhetspolitiska mål här.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan för omställningen till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Det femte målet handlar en jämställd fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Här fastslås att kvinnors och flickors underordnade position i förhållande till män och pojkar måste upphöra. Utöver att vara ett eget mål är jämställdhet även ett genomgående perspektiv i hela hållbarhetsagendan. Läs mer om mål fem och hela Agenda 2030 här.

Feministiska överenskommelser från Nordiskt Forum

2014 genomförde Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med nordiska systerorganisationer konferensen Nordiskt Forum. Konferensen resulterade i ett slutdokument som vänder sig till de nordiska ländernas regeringar. Ta del av slutdokumentet här.