Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

BEIJING PLATFORM FOR ACTION

Beijing Platform for Action är en handlingsplan för att uppnå de av FN uppsatta målen om jämställdhet, utveckling och fred. Den antogs enhälligt vid den fjärde världskonferensen för kvinnors rättigheter 4 – 15 september 1995 av representanter för 189 länder.

Beijing Platform for Action innehåller sex kapitel och urskiljer tolv ”kritiska områden” som definierar långsiktiga mål och åtgärder som skall vidtas av regeringar, det internationella samfundet, frivilligorganisationerna och det privata näringslivet för att förbättra kvinnors villkor.

I handlingsplanen bekräftas regeringarnas åtaganden att avskaffa diskrimineringen av kvinnor och undanröja alla hinder för jämställdhet. Regeringarna erkänner också behovet av att införliva ett jämställdhetsperspektiv i sina åtgärder och program, som visar hur kvinnors och mäns olika förutsättningar och roller bör beaktas.

Handlingsplanen syftar till att främja och värna alla kvinnors fulla åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter livet igenom på samma villkor som män. Handlingsplanen framhåller också principen om att kvinnor och män ska dela på bestämmanderätt och ansvar i hemmet, på arbetsplatsen och i nationella och internationella sammanhang.

Handlingsplanen som PDF

Handlingsplanen på FN:s hemsida

Sveriges Kvinnoorganisationer med Stockholms FN-Förening kommenterar på regeringens Beijing+25 rapport.

SKUGGRAPPORTERING

Vart femte år ska respektive regering inkomma med en rapport om hur implementeringen av Beijing Platform for Action har sett ut i deras land och hur de har agerat för att leva upp till de åtaganden som ratificeringen innebär. Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med ett flertal medlemsorganisationer skrivit två skuggrapporter på regeringens officiella rapporter. Se här.

SKOLMATERIAL OM KVINNORS RÄTTIGHETER

Sveriges Kvinnoorganisationer har tagit fram ett skolmaterial om kvinnors rättigheter som används av lärare och elever i gymnasieskolan. Skolmaterialet Grundkurs i kvinnors rättigheter tar upp ämnen som Ekonomi, Arbete och lika lön, Miljö och hållbar utveckling, Asyl och migration, Fred och säkerhet och Media. Materialet ger eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och att undersöka hur ekonomiska, sociala och politiska aspekter kan påverka och förklara det som sker i samhället från lokal till global nivå.

Materialet är tillgängligt kostnadsfritt. Gå till skolmaterialet.