Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

KVINNOKONVENTIONEN

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), är en av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Den antogs av FN:s generalförsamling 1979 och över 90 procent av FN:s medlemsstater har förbundit sig att följa den.

Kvinnokonventionen har 16 huvudartiklar som täcker områden som ekonomisk jämställdhet, frihet från prostitution, lika rätt till medborgarskap och lagstiftning mot diskriminering med mera.

Vid FN:s fjärde världskonferens om kvinnors rättigheter 1995 antogs även en handlingsplan för att uppnå målen om jämställdhet, utveckling och fred. Läs mer om handlingsplanen här.

Rapportering till FN:s kvinnokommitté

FN:s Kvinnokommitté (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) granskar om de länder som ratificerat kvinnokonventionen lever upp till sina åtaganden. Vart fjärde år ska länderna redovisa hur väl de lever upp till konventionens artiklar i en rapport som lämnas in till kommittén. Rapporten följs upp av en dialog där ländernas regeringar får svara på ytterligare frågor från kommittén.

Sverige skickade in sin senaste rapport till kvinnokommittén i juni 2020 och kommittén kommer att hålla sin dialog med Sverige den 22 oktober 2021.

Kvinnorörelsens skuggrapportering

Sveriges Kvinnoorganisationer är sammankallande för CEDAW-nätverket som består av kvinnoorganisationer och fristående experter. I samband med Sveriges rapportering till Kvinnokommittén tar vi fram en egen granskning av hur väl Sverige lever upp till kvinnokonventionen. Rapporten överlämnas till och presenteras för Kvinnokommittén inför Sveriges dialog.

Vill du beställa trycka rapporter? Eller engagera dig i CEDAW-nätverket? Kontakta oss på info@sverigeskvinnolobby.se