Om The Equality Model

Som första land i världen införde Sverige 1999 en lag som förbjuder köp men inte försäljning av sexuella tjänster, det vill säga den modell som internationellt kommit att kallas ”Jämställdhetsmodellen” – ”The Equality Model”.

20 år senare kan vi konstatera att lagen har varit en framgång. Prostitutionen i Sverige har minskat och lagen är fortfarande polisens viktigaste verktyg för att komma åt människohandel för sexuella ändamål. Framför allt har lagen haft en normativ verkan och minskat efterfrågan på sexuella tjänster. Lagen har idag stort stöd bland befolkningen.

Inte minst har tillsättandet av en ambassadör mot människohandel betytt mycket. Genom denna funktion har arbetet med att sprida jämställdhetsmodellen för att stoppa prostitution och människohandel förstärkts. Arbetet har lett till att frågan förts upp på politisk nivå i många länder runt om i världen och internationella organisationer har i högre grad än tidigare adresserat prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Sedan 2017 finns också Jämställdhetsmyndigheten som har ett särskilt uppdrag att arbeta nationellt och internationellt med att stärka implementeringen av sexköpslagen, det vi kallar jämställdhetsmodellen och sprida den till andra länder.

Sedan funktionen inrättades år 2016 har framsteg gjorts i en rad länder. Frankrike, Irland, Nordirland och Israel har infört lagar som förbjuder köp av sex, och lagförslag diskuteras just nu i bland annat Lettland, Rumänien, Litauen, Spanien, Mongoliet, Ukraina, England och Skottland. Vidare har Sverige nära dialoger med flera länder som visar stort intresse för jämställdhetsmodellen, bland andra Sydafrika, Tyskland och delstaterna New York och Massachusetts i USA.

EU har lagstiftat mot människohandel och trafficking, kommissionen har pekat ut trafficking och människohandel som prioriterade områden och kommissionen vädjar till medlemsstaterna att stärka arbetet mot människohandel. Men det är fortsatt ett enormt problem i hela EU. Människohandel kostar unionen 2,7 miljarder Euro om året. Av alla traffickingoffer är 72 procent kvinnor och flickor och 60 procent av all människohandel är för sexuella ändamål.  Sverige kan bidra till arbetet bland annat genom att visa vilket effektivt verktyg jämställdhetsmodellen är för att stoppa efterfrågan på sexköp och därmed strypa efterfrågan på människohandel och organiserad brottslighet.

Läs mer om kampanjen EUquality Model Now