Budgetgranskning

Sveriges Kvinnoorganisationer gör årligen granskningar av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att granska om regeringen lever upp till sina egna åtaganden om jämställdhetsintegrering, samt att se hur samhällets resurser fördelas.

Budgeten för 2018 – fokus på förlossningsvården
I granskningen av 2018 års budgetproposition Med rätt att föda har vi undersökt hur regeringens budgetsatsningar på förlossningsvården används och sett att medel inte går till att anställa den personal som behövs. Tvärtom får landets barnmorskor ta hand om allt fler gravida och födande kvinnor, samtidigt som antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB sjunker. Sveriges Kvinnoorganisationers slutsats är att kraven på landstingen behöver skärpas och medel öronmärkas för att anställa barnmorskor. 

I december 2017 höll vi ett seminarium i Stockholms landsting om rapporten och hur förlossningsvården ska stärkas. Seminariet spelades in av SVT Forum. I februari 2018 deltog vi också i ett panelsamtal om förlossningsvården på Forum Jämställdhet i Karlstad, se samtalet här.

Budgeten för 2017 – fokus på etableringsinsatser
I granskningen av 2017 års budgetproposition Snabbspår & Stickspår tittade vi särskilt på etableringsinsatser för nyanlända. Granskningen visar att kvinnor får mindre, sämre och senare stöd. Samtidigt som de stora och dyra går satsningarna till mansdominerade branscher. Medan män i högre grad tar del av subventioner och snabbspår som leder till arbete, får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete. Granskningen har genomförs i samarbete med några av Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisationer som organiserar utrikes födda kvinnor: Kurdistans kvinnoförbund, Internationella kvinnoförbundet, Tjejers rätt i samhället, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor och Varken hora eller kuvad.

Jämställdhetsbudgetering

Jämställdhet är en fråga om hur makt, möjligheter och resurser fördelas. I en budget tydliggörs både målsättningar och förutsättningar för vem som får vad och på vilka villkor. Hur fördelas resurser mellan olika verksamheter eller individer? Med hur mycket pengar stödjer den offentliga resurstilldelningen kvinnor och män, flickor och pojkar?

För att besvara frågor om fördelning av resurser måste människorna bakom siffrorna synliggöras. Budgetar gör ofta anspråk på att vara könsneutrala, men så länge mål formuleras och utgifter presenteras på ett könsblint sätt är risken stor att de tillfaller män och pojkar i högre utsträckning än kvinnor och flickor. Det beror på att större vikt ofta läggs vid mäns behov, aktiviteter och prioriteringar.

“En budget ska ha ett konsekvent, synligt och genomarbetat könsperspektiv som gör det möjligt att säkra en utveckling till en jämställd värld.”

Så står det i handlingsplanen från FN:s fjärde Kvinnokonferens som hölls 1995 i Peking (Beijing Platform for Action). Genom antagandet av handlingsplanen har världens länder förpliktigat sig att arbeta för en jämställd resursfördelning. Sedan dess har också många kommuner, landsting och regioner förbundit sig att jämställdhetsintegrera sina budgetprocesser. 

Det betyder att jämställdhet ska genomsyra alla led av budgetprocessen, från förslag till fördelning av resurser och uppföljning av reformer och den verksamhet som genomförts. Precis som all annan politik ska budgetarbete och uppföljning bidra till jämställdhet mellan kvinnor och män. 

En effektiv metod för att synliggöra och förändra resursfördelningen är att jämställdhetsgranska budgetar. Genom att följa pengarna och verksamhetens resultat utifrån kön kan politiker och beslutsfattare ställas till svars och vi kan uppnå en mer rättvis fördelning av samhällets resurser.

vill du ha hjälp att granska en budget?

Vill du eller din organisation ha hjälp att granska budgetar och andra styrdokument eller lära dig mer om våra metoder? Sveriges Kvinnoorganisationer AB erbjuder analyser, utbildningar, workshops och annat stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering. Maila: info@sverigeskvinnolobby.se för mer information.

Ni kan också ta hjälp av Sveriges Kvinnoorganisationers metodmaterial Följ pengarna!. Materialet är ett kunskapsstöd för jämställdhetsgranskning av budgetar och årsredovisningar på lokal och regional nivå. I materialet går vi igenom samhällets jämställdhetsåtaganden och vad jämställd budgetering är. Vi visar hur kommuners, regioners och landstings budgetdokument och årsredovisningar är uppbyggda, och går steg för steg igenom hur de kan granskas. Syftet med materialet är att engagera fler att granska hur resurser fördelas och att driva samhället framåt i jämställd riktning! 

Här finns materialet digitalt: Följ pengarna!                    Jamstallt utfall

Vill du ha materialet i tryckt form? Maila: info@sverigeskvinnolobby.se.

Materialet finns också på engelska: Follow the money

Sveriges KvinnoorganisationerS BUDGETGRANSKNINGAR

Sveriges Kvinnoorganisationer gör årligen granskningar av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Varje år djupdyker vi i olika områden. Här hittar du våra tidigare granskningar.

Granskningar av statsbudgeten:

Med rätt att föda (2018)

Snabbspår och stickspår (2017)

Granskning av vårbudgeten (2016)

Granskning av budgetpropositionen (2016)

Granskning av vårbudgeten (2015)

Kvinnorna och krisen (2013)

Duktiga flickor kostar inte (2012)

På scenen – En feministisk genomgång av budgetpropositionen (2010)

Kulissen kvar i det jämställda Sverige (2009)

Regeringens vårbudget – en genusmedveten analys (2007)