Feministiskt nej till surrogatmödraskap

Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att motverka surrogatmödraskap. Vi anser att ett förbud mot alla delar av denna form av handel med kvinnor och barn bör införas.

Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisationer tog vid årsmötet 2011 ställning mot surrogatmödraskap. Årsmötet uttryckte starkt stöd för EU-parlamentets resolution från samma år där det fastslås att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva organ. I en resolution från 2015 om mänskliga rättigheter och demokrati har EU-parlamentet också tagit ställning mot surrogatmödraskap och för ett förbud. I motiveringen till ställningstagandet beskriver parlamentet hur surrogatmödraskap underminerar kvinnans värde när hennes kropp används som en handelsvara.

2016 presenterades den statliga utredningen Olika vägar till föräldraskap som bland annat kom fram till att surrogatmödraskap inte i någon form bör tillåtas i Sverige. Detta välkomnades av kvinnorörelsen och flera andra remissinstanser, bland annat Barnombudsmannen som delar utredningens bedömning att svårigheterna att tillgodose barnets rättigheter är stora.

Sveriges Kvinnoorganisationer stödjer utredningens förslag att inte tillåta vare sig kommersiellt eller altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. Vi anser att ett förbud mot alla delar av denna form av handel med kvinnor och barn bör införas. Vår hållning är att det i praktiken inte är någon skillnad mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap – i båda fallen sker handel med kvinnor och med barn. Surrogatmödraskap innebär alltid ett kontrakt mellan beställaren/beställarna och surrogatmodern om barnet. Även den europeiska kvinnolobbyn arbetar för att motverka alla former av surrogatmödraskap. Surrogathandel är människohandel och ett brott mot mänskliga rättigheter. 

I februari 2018 meddelade biträdande justitieminister Heléne Fritzon att regeringen säger nej till att tillåta surrogatmödraskap i den svenska hälso- och sjukvården. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar beslutet som är ett viktigt steg i rätt riktning. Nu måste regeringen gå vidare och också motverka surrogatmödraskap som utförs i andra länder. Att köpa och sälja barn och handla med graviditeter ska aldrig vara tillåtet, oavsett var det sker. Mer arbete behövs också för att stoppa de surrogatförmedlingar som marknadsför sina tjänster i Sverige.

Tillsammans med en rad andra organisationer driver Sveriges Kvinnoorganisationer kampanjen ”Feministiskt nej till surrogatmödraskap”. Kontakta info@sverigeskvinnoorganisationer.se om din organisation vill ansluta sig.

Informationsmaterial om surrogatmödraskap

Sveriges Kvinnoorganisationers positionspapper om surrogatmödraskap

Upprop mot surrogat inför Nordiskt Forum

EWL:s informationsdokument om surrogatmödraskap

Europeiska kvinnorörelsen säger nej till surrogatmödraskap

Artiklar 2017/18

14/4-18 Stoppa handeln med kvinnor och barn

03/11-17 Ingen mänsklig rättighet att köpa surrogatbarn

01/11-17 Surrogatmödraskap är en form av människohandel

28/10-17 Sätt stopp för svenskars köp av surrogatbarn

07/10-17 Surrogatmödraskap är kommers med kvinnors reproduktiva förmåga

12/08-17 Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen

08/06-17 Succéseriens dystra kvinnosyn redan här