Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat regeringens etableringssatsningar i statsbudgeten för 2017. Granskningen visar att nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd. Medan män i högre grad tar del av subventioner och snabbspår som leder till arbete, får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete. I rapporten Snabbspår och stickspår presenterar vi förslag för hur vi säkerställer jämställd etablering!

Skillnaderna mellan kvinnor och män är särskilt stora i de subventionerade anställningarna, som också är de dyraste insatserna. Dessa stöd leder i störst utsträckning leder till jobb, vilket innebär att män både får de mest kostsamma och de mest effektiva insatserna. Granskningen visar också att det satsas mer på bristyrken i branscher där flest män jobbar som teknik, bygg och gröna näringar. Trots att det råder arbetsbrist inom kvinnodominerade sektorer, exempelvis vård och omsorg, görs inte motsvarande satsningar där.

Läs rapporten här: Snabbspår och stickspår.

5 ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE OCH MER JÄMSTÄLLD ETABLERING:

  1. Öronmärk minst 40 % av platserna till kvinnor i subventionerade anställningar, extratjänster, beredskapsjobb och praktikplatser (motsvarar fördelningen av deltagare i etableringen i stort).
  2. Erbjud arbetsgivare en högre subvention när de anställer nyanlända kvinnor (t.ex. i nystarts- och instegsjobb).
  3. Satsa på yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar, snabbspår och subventionerade anställningar inom kvinnodominerade branscher, särskilt för yrken med lägre utbildnings- och kvalifikationskrav.
  4. Skärp kraven på Arbetsförmedlingen att se till att kvinnor tar del av stöd och insatser. Öka tillsynen över externa aktörer och upphandlad verksamhet.
  5. Säkerställ tillgänglig barnomsorg och kortare kötider, samt tillfällig barnpassning i anslutning till anläggningsboenden, kommuner och myndigheter.

OM ARBETET MED BUDGETGRANSKNINGAR

Sveriges Kvinnoorganisationer gör årligen granskningar av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att se i vilken grad regeringen lever upp till sina åtaganden om jämställdhetsintegrering, och att se hur samhällets resurser fördelas. Årets granskning Snabbspår & stickspår har genomförts i samarbete med några av våra medlemsorganisationer som organiserar utrikes födda kvinnor: Kurdistans kvinnoförbund, Internationella kvinnoförbundet, Tjejers rätt i samhället, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor och Varken hora eller kuvad.

Läs mer om vårt arbete med budgetgranskning här.