Reklamera

Kräv riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam

 Mall för medborgarförslag 

Reklamera har tagit fram en mall på ett medborgarförslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam som du kan skicka in till din kommun. Medborgarförslag är sätt för medborgare som är folkbokförda i en kommun att föra sin talan och påverka. På din kommuns hemsida kan du hitta mer information om hur du kan gå tillväga för att skicka in ditt medborgarförslag. Mer information om medborgarförslag och direktlänkar till några kommuners medborgarförslag hittar du i vårt Aktivistkit!

När du skickar in medborgarförslaget föreslår du att din kommun antar etiska riktlinjer mot sexistisk reklam. Medborgarförslaget föreslår riktlinjerna som reglerar att kommunen har rätt att kräva att reklam som strider mot stadens etiska riktlinjer tas ned inom 24 timmar. Det innebär även ett ansvarstagande från kommunens sida för att invånare inte ska utsättas för kränkande reklambudskap eftersom den könsdiskriminerande reklam som existerar i det offentliga rummet är ett samhällsproblem och ett hinder för jämställdhetsarbetet. Läs, fyll i och skicka in Medborgarförslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam!

Reklamera

Reklamera är en kampanj av Sveriges Kvinnoorganisationer och Allt är Möjligt mot könsdiskriminerande reklam. Vi vill uppmana till handling och visa att vi är många som har fått nog. Reklamera verkar för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och utövar tillsammans med allmänheten påtryckning på företag, reklambransch och politiker.

Dela vår kampanjfilm!

Gilla Reklameras kampanjsida på Facebook!

På vår kampanjsida publiceras alla anmälningar till Reklamombudsmannen och uppdateringar om reklamerna har friats eller fällts. På kampanjsidan kan du också diskutera med andra om erfarenheter och upplevelser av sexistisk reklam.

Kampanj i tunnelbanan

Under två veckor i oktober 2014 hade vi en reklamkampanj i Stockholms tunnelbana. Istället för bilder på halvnakna och retuscherade kvinnokroppar kunde resenärer se budskap om att agera mot sexistisk reklam. Kampanjen finansierades genom crowdfunding.

”Det är uppenbart att vi är många som är trötta på könsdiskriminerande reklam. Folk är så trötta att de till och med betalat oss för att slippa se den”, sa Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnoorganisationer om kampanjen.

Syftet med kampanjen var att ta tillbaka det offentliga rummet och kollektivtrafiken som blivit en plats där vi ständigt matas med sexualiserade och halvnakna kvinnokroppar, utan möjlighet att välja bort dessa. Läs mer här.

 

REKLAMERA I NORDEN!

Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat hur de nordiska lagarna och regleringarna mot könsdiskriminerande reklam fungerar. Granskningen visar att det finns stora skillnader i implementering av lagarna i de olika länderna, men att Sverige är det enda land där annonsörer och företag kan komma undan helt utan bestraffning. Resultaten presenteras i rapporten Sexism på köpet  Lagstiftning, praxis och förslag till åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i Norden, och förslagen har skickats till ansvariga ministrar i Norden.

Genom granskningen och projektet vill vi bidra till en mer jämställd reklambransch och mindre stereotypa framställningar av kvinnor och män i reklam och i det offentliga rummet. Projektet genomfördes under 2016 med stöd av Nordiska ministerrådet och i samarbete med systerorganisationer i Norge och Danmark.

Undersökning om reklampåverkan

Under 2013 genomförde vi en enkätundersökning om reklam och hälsa bland personer i åldern 13-30 år. Vi har ställt frågor om hur könsdiskriminerande reklam påverkar ungas hälsa och välmående. Ca 1000 svar från killar och tjejer i hela landet har kommit in.

I undersökningen uppgav hela 9 av 10 av de kvinnliga respondenterna att reklam fått dem att vilja ändra på något hos sig själva. 9 av 10 uppgav också att reklam fått dem att må dåligt över sitt utseende eller sin vikt. Hälften av dem påverkas negativt så ofta som varje dag eller varje vecka. Bland pojkarna och männen i undersökningen svarade 3 av 10 att reklam fått dem att må dåligt över sin vikt eller sitt utseende.

Här kan du läsa en sammanställning av enkätundersökningen

Varför är könsdiskriminerande reklam ett problem?

Överallt i vår vardag möts vi av reklam. Vi omgärdas av reklam fylld av stereotypa könsroller som ger en snäv bild av hur en man och en kvinna ska se ut och vara. Män framställs i regel som aktiva, starka, och mäktiga – och är vanligtvis påklädda – medan kvinnor avbildas som passiva, svaga, sexualiserade och avklädda, som lockbete för att sälja varor.

Den stereotypa skildringen av kvinnor och män i reklam får långtgående konsekvenser för individen och samhället. Den legitimerar och förstärker maktordningen mellan könen och är ett hinder för jämställdhet.

Sexistisk reklam utgör också ett folkhälsoproblem. Onaturliga skönhetsideal och objektifiering av kvinnor i reklam skapar en snedvriden kroppsbild, låg självkänsla och dålig självbild som leder till utbredd psykisk ohälsa och ätstörningar, framför allt bland flickor och unga kvinnor.

Flickor och kvinnor kan inte röra sig i det offentliga rummet utan att mötas av onaturliga skönhetsideal och bilder som framställer kvinnor som sexualiserade objekt. Att ständigt matas av dessa budskap hindrar jämställdheten och påverkar kvinnors handlingsutrymme. Det är i grunden är ett demokratiproblem. Nu reklamerar vi den sexistiska reklamen, sade Gertrud Åström, dåvarande ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Ett aktivt medborgarskap och att kunna forma sitt eget liv är principer i den svenska jämställdhetspolitiken. Könsdiskriminerande reklam bryter också mot överenskommelser som Sveriges regering har gjort om att motverka stereotypa uppfattningar. I Kvinnokonventionens femte artikel står det till exempel att:States Parties shall take all appropriate measures: (a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;”. Även i Beijing Platform for Action finns åtaganden. FN:s medlemsstater ska: “Promote a balanced and non-stereotyped portrayal of women in the media.”

Så ser det ut idag

Idag tillåts könsdiskriminerande reklam helt utan sanktioner. Till skillnad från de andra nordiska länderna finns det i Sverige ingen lag mot könsdiskriminerande reklam. Istället finns stiftelsen Reklamombudsmannen som är näringslivets självreglering, finansierad av reklambranschen själv. Varje år görs omkring 500 anmälningar till Reklamombudsmannen, nära hälften av dessa gäller könsdiskriminerande reklam. Reklamombudsmannen är dock tämligen tandlös då de inte kan påverka företag vare sig med ekonomiska sanktioner eller med krav på att avbryta reklamkampanjer. Beslutet att fälla en reklamkampanj sprids enbart i form av negativ publicitet.

År 2006 genomfördes på uppdrag av regeringen en utredning om eventuell lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Utredningen kom fram till att lagstiftning behövs och ett lagförslag lades fram 2008 (SOU2008:5). Lagens syfte skulle vara att främja jämställdhet mellan kvinnor och män genom att motverka kränkande reklam. Regeringen beslutade dock att inte gå vidare med utredarens förslag med hänvisning till yttrande- och åsiktsfriheten och sedan dess har inget hänt.

Vi ser mycket allvarligt på att könsdiskriminering av detta slag tillåts fortgå i yttrandefrihetens namn. Yttrandefriheten är till för att skydda yttranden och åsikter, inte för att skydda kommersiella intressen där syftet är att sälja en vara. Dessutom har vi i Sverige en lagstiftning mot tobaks-, alkohol- och barnreklam, utan hinder av yttrandefrihetsgrundlagen. Det borde inte vara möjligt att gömma sig bakom yttrandefriheten för att legitimera kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Det är hög tid att politiken adresserar könsdiskriminerande reklam och sexualiseringen av det offentliga rummet och att företag och reklambransch tar sitt ansvar!

Så fungerar Reklamera

Med Reklamera vill vi uppmana till handling och visa att vi är många som fått nog av sexistisk reklam. Till Reklamera kan du enkelt skicka könsdiskriminerande reklam du stöter på i din vardag. Reklamen publiceras på Reklameras Facebook och Instagram och anmäls till Reklamombudsmannen. Dessutom kontaktas företaget som står bakom reklamen och informeras om att människor reagerat på deras reklam och vill lämna tillbaka den. Tillsammans reklamerar vi den sexistiska reklamen!

Det hela sker i fem enkla steg. Om du ser könsdiskriminerande reklam:

  1. Fota reklamen.
  2. Maila den till: reklamera@sverigeskvinnoorganisationer.se, eller hashtagga bilden med #reklamera. Skriv också var och när du sett reklamen.
  3. Vi anmäler reklamen till Reklamombudsmannen.
  4. Vi publicerar reklamen tillsammans med vår motivering.
  5. Vi kontaktar företaget som står bakom reklamen och meddelar dem om att vi vill reklamera deras reklam.

Är du osäker på vad som är könsdiskriminerande reklam? Läs definitionen på Reklamombudsmannens hemsida.

Stockholm

2018 införde Stockholms stad etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam – vilket innebär att du kan varar med och anmäla könsdiskriminerande reklam och påverka vilka bilder som syns på offentliga platser. Läs mer om hur du går tillväga här.

 

Kunskapsmaterial

Utifrån undersökningens resultat och de kunskaper som kommit utifrån projektet och kampanjen Reklamera har vi tagit fram ett kortare kunskapsmaterial som privatpersoner, skolor, organisationer, föreningar och liknande kan använda inom undervisning. Materialet riktar sig till unga och syftet är att ge dem verktyg att utöva sin konsumentmakt och genomskåda de förväntningar som ställs på dem. Materialet innehåller information om könsdiskriminerande reklam och strategier för hur man kan förhålla sig reklamkritisk och agera mot reklam. Där finns även info om Reklamera och Allt är Möjligt, samt utdrag från resultatet av enkätundersökningen.

Klicka här för att ladda ner materialet som PDF

Det finns också som tryckt folder och går att beställa kostnadsfritt (vi tar endast betalt för porto). Maila oss vid intresse: info@sverigeskvinnolobby.se.

Det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt

Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisation Allt är Möjligt, ett mediekritiskt nätverk, har sedan mer än 20 år arbetat mot stereotypa skildringar av kvinnor och män i massmedierna. De arbetar genom granskning, information och debatt. Allt är Möjligt har bland annat tagit fram en pedagogisk handledning i mediekritik för lärare att använda på exempelvis lektioner i skolan. Här kan du läsa mer om deras arbete och även ladda ner deras material Pedagogisk handledning i mediekritik.

Mer information

Kampanjsida på Facebook

Instagramkonto

Sammanställning av enkätundersökningen

Kampanjfilm