Prostitution och människohandel

Prostitution är en modern form av slaveri, ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter enligt kvinnokonventionen och en del av mäns våld mot kvinnor. 80 procent av alla kvinnor i prostitution är offer för människohandel och majoriteten av alla kvinnor som säljer sex kommer från fattiga länder i och utanför Europa.

Sverige var först i världen med att anta en abolitionistisk lagstiftning som lägger skulden på förövaren, alltså den som köper eller förmedlar sexuella tjänster. Sedan dess har många länder följt efter och antagit liknande lagstiftningar, så som Israel, Irland, Canada och Frankrike.

Sexköpslagen har haft en normerande effekt och har påverkat människors inställning till prostitution. I Sverige har en av tio män köpt sex, vilket är mindre än i andra jämförbara länder. Sverige har också mindre människohandel än länder som avkriminaliserat sexhandel. Sexköpslagen har också varit viktig för kvinnor i prostitution. Men det finns fortfarande stora brister i systemet. Arbetet med att stoppa sexköp är underprioriterat inom polisen och det saknas lagstadgat skydd och stöd för kvinnorna i prostitution.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill se öronmärkta resurser för att upprätta prostitutionsenheter i alla polisområden.  Vi vill utvidga sexköpslagen till att omfatta svenskars sexköp utanför Sverige och stärka stödet till dem som är utsatta i prostitution. Vi arbetar bland annat för att EU ska anta ett direktiv som slår fast att köp och förmedling av sexuella tjänster bör kriminaliseras i alla medlemsländer.