Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker förslagen i promemorian Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59) då de har potential att leda till ett mer jämställt föräldraskap. I vårt remissvar framhåller vi vikten av att samtliga ändringar som genomförs följs upp och utvärderas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Sveriges Kvinnoorganisationer har lämnat ett remissyttrande till Socialdepartementet över promemorian Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59). Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker förslagen som rör föräldrapenningen då dessa har potential att leda till ett mer jämställt föräldraskap för berörda grupper.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker förslaget om att den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. Det är den gravida kvinnan som är patient inom mödravården och besöken handlar primärt om hennes och fostrets hälsa. Sveriges Kvinnoorganisationer vill betona att det alltid ska vara den gravida kvinnan som fattar beslut som rör henne, hennes kropp, hälsa och graviditet. Med det sagt kan ett ökat deltagande från blivande pappor innebära att kvinnan får mer stöd under graviditeten och inför förlossningen, samtidigt som det lägger grunden för ett mer jämställt föräldraskap.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker förslaget om att även föräldrar som inte har barnet i sin vård ska få rätt till föräldrapenning vid inskolning. Förslaget underlättar för föräldrar med sämre ekonomiska förutsättningar att kunna vara frånvarande från arbetet med ersättning för förlorad inkomst för att delta vid inskolning. Många föräldrar har en flexibel arbetssituation och möjlighet att delta utan att ta ut föräldrapenning, men de som arbetar i yrken där detta inte är möjligt kan med nuvarande system bli tvungna att ta semester eller tjänstledigt utan lön för att delta i inskolning. Eftersom kvinnor oftare har sämre ekonomi och arbetar i yrken där det är svårt att vara frånvarande gynnar förslaget sannolikt jämställdheten.

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker förslaget om att tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas till flera föräldrar för samma barn och tid när föräldrarna behöver avstå från förvärvsarbete för deltagande i kurs för att lära sig vårda barnet. Föräldrar till sjuka barn eller barn med funktionsnedsättning är en grupp som kan ha svårt att få ihop vardagen och har ett stort stödbehov. Ofta tar mamman ett större ansvar. Det är därför bra att situationen underlättas för dessa föräldrar och att regelverket uppmuntrar till ett delat ansvar genom att båda föräldrarna får ersättning för samtidigt deltagande.

LÄS YTTRANDET HÄR.

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.