Remissvar: Bibehållet reseavdrag för arbetsresor med bil

Sveriges Kvinnoorganisationer avstryker förslagen i promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil (Fi2022/02813) till förmån för det tidigare förslaget om att göra systemet färdmedelsneutralt och regionalt differentierat. Det tidigare lagda förslaget innebar också en ändrad skatteordning där avdraget gjordes om till en reduktion som innebar att personer inte skulle kunna sänka sin skattesats på inkomster över brytgränsen för statlig inkomsskatt då denna skulle komma innan reduktionen i skatteuträkningen. Istället för detta  behålls och utökas nuvarande skatteavdrag, vilket framförallt gynnar höginkomsttagare. 2022 var 73 procent av dem som hade inkomster över brytgränsen män. Det tidigare planerade taket införs inte heller, vilket framförallt gynnar bilister som kör längre sträckor, vilket i högre utsträckning män.

Sammanfattningsvis innebär promemorians förslag att de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män späs på och att ett system som gynnar mäns resande och arbete mer än kvinnors resande och arbete bibehålls och förstärks.

  • Läs vårt yttrande om den nya promemorians förslag här.
  • Läs vårt yttrande över det tidigare förslaget här.