Remissvar: Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24)

Sveriges Kvinnoorganisationer har yttrat sig över betänkandet Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24). Nedan följer en kort sammanfattning av vårt remissyttrande:

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker flera av utredningens förslag och delar utredningens bedömningar i flera avseenden, i vissa avseenden anser vi att utredningen kunde ha gått längre och i andra avseenden delar vi inte alls utredningen bedömning.

Sveriges Kvinnoorganisationer delar utredningens utgångspunkt att nuvarande etableringssystem missgynnar nyanlända kvinnors möjlighet till egen försörjning, både utifrån utformningen av programmet och utifrån vilka som omfattas av programmet. Dessutom finns olika förväntningar från samhället om nyanlända kvinnors och nyanlända mäns arbetsmarknadsdeltagande.

Utredningens utgångspunkt har många likheter med de slutsatser som Sveriges Kvinnoorganisationer drog i vår granskning av då aktuella etableringsinsatser 2017.

Det blir viktigt att reformera etableringssystemet så att tiden det tar för nyanlända kvinnor att komma i arbete kortas. Fler nyanlända kvinnor måste få rätt till och möjlighet att delta i effektiva och arbetsnära etableringsinsatser så som subventionerade anställningar.

Läs hela vårt remissyttrande här.