Remissvar: Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön (SOU 2023:80)

Sveriges Kvinnoorganisationer har yttrat sig över betänkandet ”Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön (SOU 2023:80)”.  Vi är positiva till att många av förslagen är ett steg i rätt riktning, vi hade däremot gärna sett att utredningen gick längre i många avseenden och hade ett starkare brottsofferperspektiv. 

I utredningen välkomnar vi bland annat förslag om att våldtäkt mot barn även ska omfatta gärningar där någon utnyttjar att ett barn under 18 år har en nedsatt förmåga att värna sin sexuella integritet. Vi vill däremot att förslaget även ska innefatta myndiga brottsoffer. Vi ställer oss positiva till förslaget att dömas för koppleri för sexuella handlingar som utförs på distans, dock motsätter vi oss att utredningen försöker dra en gräns mellan digitala sexköp och det de kallar för “den traditionella pornografin”. Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker även förslaget om att behålla bestämmelsen i 6 kap. 9 § brottsbalken om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, dock behövs en kraftig straffskärpning så att brottet likställs med grov våldtäkt av barn.Vi ser även positivt på att lägga till kön som grund för hatbrott, vi anser dock inte att hatbrottsgrunden kön bör vara könsneutral, utan att det ska vara just könet kvinna som bör läggas till som grund för hatbrott. Sedermera är vi kritiska till att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck bör ändras till könsidentitet eller könsuttryck.

En viktig slutsats vi drar efter att läsa denna utredning är att den visar på brister i nuvarande lagstiftning vad gäller att skydda kvinnor och flickor mot att utsättas i pornografi produktion. Det framgår att utredningen hade behövt ha möjligheter att föreslå lagstiftning som kräver en grundligare ansats och fångar helheten av det kommersialiserade sexuella förtrycket av kvinnor, vilket både pornografi och prostitution är en del av. Det behövs en ordentlig översyn av möjlig lagstiftning kring både pornografi och prostitution, för att verkligen komma åt de brott som sker i verkligheten – i verkligheten är porr och prostitution två sidor av samma mynt, den enda skillnaden är kameran. En sådan grundligare översyn behöver utgå från kvinnors fri- och rättigheter och ha ett tydligt brottsofferperspektiv. Svensk lag måste skydda kvinnor från sexhandeln, och vara utformad med hänsyn till kvinnors fri- och rättigheter.

Läs hela vårt remissvar här