Remissvar: Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning

Nedan följer en sammanfattning av Sveriges Kvinnoorganisationers yttrande över Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning.

Sveriges Kvinnoorganisationer är starkt kritiska till förslaget då vi ser flera risker för kvinnors rättigheter – men också barns rättigheter. Särskilt i frågan om surrogathandel. Vi ser även stora brister i underlaget och i det förarbete som föregått det förslag till förordning som nu presenteras. Vi avstyrker därför förslaget i sin helhet.

Sveriges Kvinnoorganisationer ser positivt på att regeringen ser det som angeläget att bevaka att förslaget inte leder till diskriminering på grund av kön. Men som regeringen själv nämner rymmer förslaget flera komplicerade frågor som kräver närmare granskning.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill framhålla att vi avstyrker alla förslag som leder eller som riskerar leda till att Sverige tvingas införa ett juridiskt godtagande av surrogatarrangemang. Vi menar att Sveriges regering därför måste agera tydligare i frågan och säkerställa att denna förordning inte röstas igenom.

  • Ta del av hela vårt remissvar här 
  • Ta del av Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning här